اطلاعات کاربر

hosein eshaghpoor

پست الکترونیکی : eshaghpoorh@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 2
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : +989155331315
شهر : تربت حیدریه
استان : خراسان رضوی
تاریخ عضویت در سایت : 1398/2/19
مدل دستگاه : Garmin_oregon 450

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله رف (بام_باخرز) 6 
2 قله زنبورگاه و فلسکه( مشهد طرقبه ) 406
3 قله قوچگر (نیشابور ) 361
4 قله نیاز_ قله سبز آباد (تربت حیدریه _عباس آباد ) 451
5 قله گاوکشان (طرح سیمرغ) (گرگان) 5015
6 قله بی بی غیب ( فریمان ) 452
7 قله چهل دختر (کاشمر ) 441
8 دره چغوکی کاشمر 45 
9 قله شاه جهان(طرح سیمرغ ) (بجنورد _اسفراین) 608
10 دره شِلگِرد مشهد 571
11 قله کوه سیاه _قله کمرتکسی _قله چوند تربت_حیدریه 354
12 قله ملکو و سپیدر تربت حیدریه(کدکن) 838
13 قله شیرباد(بام_خراسان) (طرح سیمرغ) 849
14 قله کلیلاق تربت_حیدریه 903
15 قله عماد تربت_حیدریه 748
16 قله کوه سیاه تربت_حیدریه 815
17 قله درخت سیب تربت_حیدریه 974
18 قله ناژو تربت_حیدریه 897
19 قله تیغ بلند رزگ تربت_حیدریه 1093
20 قله ترقست تربت_حیدریه 875
21 قله تک 2 کاشمر 794
22 قله بزه خیر آباد خواف 1252
23 قله چوند روشتخوار تربت_حیدریه 1173
24 قله زرگران و بینالود نیشابور 14830
25 قله کمر تکسی تربت_حیدریه 1608
26 قله هزار کرمان(طرح سیمرغ ) 17219
27 قطار اولنگ (فریمان) 16420