اطلاعات کاربر


ALIREZA JAMI

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر : -1
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : تربت حیدریه
استان : خراسان رضوی
تاریخ عضویت در سایت : 1399/6/26
مدل دستگاه : Garmin etrex 30x

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 ملکوه 1413
2 کمر مرد 1576
3 تیغ اره 17816
4 قوچگر 1496
5 اورین 15718
6 کمال 823
7 سبلان 863
8 شاه رضا 17313
9 بهارستان 1546
10 کمر سنگی 1661
11 کلیلاغ 1708
12 خط الراس سیاه سنگ شیرباد اتشگاه گلودر 25956
13 کوج 1783
14 سرسپیدار 2318
15 خلنو 2368
16 بزد 23413
17 نرم پا 22326
18 داس 22122
19 رف 2153
20 شاهوار 24818
21 ترقست 2193
22 دومیر 25844
23 چوند 2172
24 بلقیس 15434
25 آنغوزه 1416
26 کمر زرد سرعس گریوه 17221
27 شکراب و سیاه لوک 23046
28 بی بی غیب 1236
29 کلیلاق 1097
30 درخت سیب 1264
31 قطاراولنگ 12119
32 تیغ بلند رزگ 1302
33 سپیدر 1191
34 قله میش و غنچی 49119
35 بزمای 2704
36 بزمای 2779
37 اوشک 29919
38 سرپوش 1628
39 بینالود 17636
40 غار کافر دوغ 16817
41 آبشار حاجی بیگی 1665
42 سوغند 22425
43 هفت شاخ 16815
44 گاوکشان 20959
45 قلل نیاز تا سبز اباد 18112
46 کمرتکسی 1395
47 ترقست 1475
48 کوه سیاه 13611