اطلاعات کاربر


رضا رحیم خانلی

پست الکترونیکی : r.rahimkhanli@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 22
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت : http://khourshidian.blogfa.com
شماره تماس : 09124547081
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1391/6/16
مدل دستگاه : garmin htx

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله تاسک 150495
2 درفک از مسیر چیچال 2212225
3 قاش مستان - بیژن 3 2908730
4 رستم چال ، نرگس شمالی ، هفت 2381222
5 سماموس 2130171
6 هرزه کوه 166454
7 قله های میشکاخونی و بوم از دشت رسم 190042
8 رونج 93 189850
9 پهنه سار 93 168916
10 توچال از آهار 93 172459
11 فیل زمین 93 175156
12 کلون بسته ( کلون بستک ) از تل تنگه 176956
13 چهل چشمه ( شاه نشین ) 181882
14 ورجین از لواسان 2319248
15 کاسونک 203271
16 سه چال 198350
17 قلعه دختر 2259135
18 سرباز 180126
19 میشینه مرگ 2076119
20 سکه نو یا سینو و سه چال 2847101
21 شیرکوه 201473
22 سرسیاه غار - سیاه چال 2031125
23 سیچال سی چال 191778
24 فیل زمین 1894100
25 استرچال و آهنگرک 2850135
26 آهنگرک از ده تنگه 247966
27 آلله بند یا الابند 1794124
28 ورزاب 4 166132
29 توچال از آهار 3147434
30 سیالان 3611817
31 شکرلقاس یا ناظر بزرگ 2071209
32 شاه البرز 1952121
33 سرکچال 199378
34 ساکا 195271
35 رونج 214159
36 ریزان 172355
37 پیرزن کلوم و مهرچال 1868154
38 پینسوم 173719
39 اندار و پرسون 1915103
40 پرسون از دشت هویج 3220580
41 پلنگ چال به امامزاده داوود 2218180
42 پهنه سار یا پهنه حصار 175188
43 ناز 170587
44 مهرچال 2036111
45 لشگرک بزرگ 190684
46 کلکچال جمشیدیه 1897291
47 شانشین یا شاه نشین 180465
48 کلون بستک 175386
49 خلنو 2001184
50 خط الراس دارآباد به پیازچال 160568
51 خاتون بارگاه 2345161
52 خرسنگ 1821110
53 کمان کوه 176477
54 کاهون یا کاعون 249781
55 کهار 160080
56 جانستان 167042
57 کوه گرگ 201471
58 گل زرد 1681117
59 گلاب دره به شیرپلا 1654129
60 دنا 317073
61 دماوند غربی 172489
62 آزادکوه 2620398
63 علم کوه حصارچال 1908175
64 آتشکوه یال جنوبی 1940128
65 آتشکوه یال شرقی 1777113
66 انگمار 150250
67 آبک از شمشک زمستانی 154382
68 آبک از میگون زمستانی 173096
69 ورجین 1948179
70 زرینه کوه 2820250
71 ارفه کوه 2221165
72 کوه بل 2102111