اطلاعات کاربر

حسین اسلامی

پست الکترونیکی : h.eslamy1345@hotmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : خرم آباد
استان : لرستان
تاریخ عضویت در سایت : 1397/10/28
مدل دستگاه : etrix-30x

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قلل کوبری و یخچال از سرکان (اسلامی) 1349
2 قله کازینستان (اسلامی- خرم اباد) 1315
3 اراگاتس ایروان ارمنستان (اسلامی-خرم اباد) 17426
4 قله سنبران از مسیر بیدستونه(اسلامی) 36350
5 قله کوکلا از پرک (چشمه تیز خونی) - اسلامی 3073
6 قله تاپوله سقید کوه (اسلامی) 347 
7 تخت شاه الشتر ( اسلامی) 3834
8 مخمل کوه خرم اباد (سراسو از مسیر دکل) 86263
9 اشکفت بلی از فلکه ای برگشت از ورطاق -کانون(اسلامی) 4808
10 کبیر کوه - لیت انار - ایلام-صعود زمستانه - اسلامی 5727
11 قله پریز دورود و بازدید از چاه ساز و دوهل (اسلامی) 76550
12 قله داراب شاه - از انالوچه(حسین اسلامی) 57520
13 چمتکله 8718
14 سفید کوه خرم اباد لرستان ( اسلامی) 7095
15 سفید کوه خرم اباد لرستان ( GPX) 108920