اطلاعات کاربر

پویا سلیمانی

پست الکترونیکی : yugi56@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 15
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1393/2/2
مدل دستگاه : garmin fenix 6x / garmin62s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 سرک جال به لالون 1992
2 سرسیاه غار 1.2.3 817129
3 قله قزقونچال 85927
4 قله کل خوسون 1015103
5 قله هرزه کوه 85672
6 قله سکه نو 1314208
7 قله شاه نشین 1299138
8 قله دونا و قله اویر 1419104
9 قله سی چال قله الله بند 2011139
10 قله سرباز 86869
11 قله بازارک/ سی و سه چم 865115
12 قله آهار بشم 98943
13 قله آراکوه 1693164
14 قله پرسون 1584163
15 قله جارو 171982
16 لواسان/ورجین/کلوگان 767112
17 استرچال از ده تنگه 1491112
18 قله خوراسان 2157210
19 قله تاریک نو 1593150
20 قله های سی چال و الله بند بزرگ . الله بند کوچک 117277
21 قله سرنسا 153583
22 قله خاتون بارگاه 1631113
23 اسپید چال 1934116
24 قله کرکو 121360
25 توچال از یال چهار پالون 190361
26 قله خرس سرک- خرسرک-خرسلک 2135134
27 قله های سی و سه چم و بازارک 2361247
28 قله های سی چال-صندوق چال-محمود چال 2515101
29 توچال از دره جمشیدیه و دره رحمان اباد 167237
30 محمود چال- مند چال 149426
31 استرچال از میگون 118779
32 قله آسیاب باد یا لتمال 2815265
33 آبشار سنگان 113456
34 اسپید کمر از اوسون 163895
35 پلنگچال به ایستگاه 5 توچال 152665
36 خشک چال بالا 177742
37 آبشار داراباد 178082
38 باغچه خلیل از دارآباد، برگشت از توپوز 1571117
39 آهار به امامزاده و ابشار شکرآب 3035364