اطلاعات کاربر

فرهاد شیرانیان

پست الکترونیکی : timefarhadetehran@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 39
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09121220536
شهر : tehran
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1392/2/5
مدل دستگاه : garmin oregon 300

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 کلاردشت گردنه واوزه و مرداب 1و2 دریوک 10012
2 قله کرکس مسیر زمستانی 923
3 قله کلکچال از داراباد یک دره بعد از دره آب زندگانی 736
4 قله چاکوه 1464
5 قله پیرزن کلوم و مهرچال از مسیر ده گرمابدر 25932
6 قله ساکا 20010
7 قله کلکچال از مسیر تیغه های غربی 30216
8 قله های میشگاخونی و سیاه کله سر 35420
9 قله آبک از مسیر شمالی 26940
10 قله سه چال و نوسوم بویدر از دره دریوک 37417
11 قله کرچان از ده همه جا 33173
12 قله دونا 42448
13 قله کافره 36829
14 قله کاسونک 57193
15 قله های سر اسپد. رستم نیشت. سیاه گوک.تخت سلیمان 39131
16 قله فیل زمین 68988
17 قله سر سیاه چال 53813
18 قله وره وشت از ده ولی آباد 40330
19 قله ناظر بزرگ از ده حطر 40044
20 قله پالون گردن از ده ناحیه 64884
21 قله مهر چال از ده زایگان 2555
22 قله داراباد و سیاه بند برگشت از دره داراباد 44717
23 قله منار منطقه دماوند 42924
24 قله منار 745107
25 قله هزاربند شماره 2 49644
26 قله هزاربند شماره 1 53967
27 قله برگ جهان 45120
28 قله های هرزه کوه-خرس چال-برج 33319
29 قله اراکوه مسیر غربی 63274
30 دشت اندار و آبشار برگ جهان 47547
31 ده امامه تا ده کلوگان 35217
32 قله قره داغ 57438
33 قله دماوند ار مسیر یال مال او خورون 32710
34 قله انگمار 46327
35 قله آراکوه 58598
36 قله کلکچال از مسیر داراباد دره آب زندگانی 53976
37 قله سرکچال از ده لالون 50422
38 قله توچال از ده ایگل 61930
39 قله آهنگرک از دره هملون 1205191
40 قله دیزین یا سیچال از آهار 76833
41 قله علم کوه خطالراس 7 قله 1057116
42 قله آسمان کوه 105765
43 قله شاه دژ خطالرس 971117
44 قله سیکنو 86620
45 قله جانستون از مسیر ده لالون 104872
46 قله الیمستان (امامزاده قاسم) از مسیر ده پاشاکلا 1381178
47 قله ارفه کوه 97666
48 بندیخچال 106957
49 قله کرچان از ده سپهسالار 93256
50 قله توچال از امامزاده داوود 77349
51 قله خاتون بارگاه از مسیر گردنه 94330
52 قله گلزرد از روی یال 112970
53 قله دماوند از مسیر یال سرداغ 71064
54 قله آزادکوه از مسیر ده نسن 96983
55 قله پاشوره و هلزم 1168125
56 قله قاش مستان 1192114
57 قله روته 111144
58 قله بندعیش از مسیر حصارک 1645379
59 قله تیزکوه ده پلور 1799184
60 قله خرو و نرو 1169120
61 قله خلنو ازمسیر قله برج و تیغه های ژاندارک 1320231
62 قله پهنسار از مسیری جدید 114516
63 قله توچال از مسیر اسون و جانپناه اسپیدکمر 1127111
64 قله کلوگان 1402102
65 قله سیالان برگشت از جاده2000 1603409
66 قله سیاه غارا 131325
67 قله دماوند از مسیر شرقی 139362
68 قله های کمان کوه و سرماهو و یخچال 140663
69 قله آبک از مسیر میگون 1984155
70 قله قلعه دختر 144163
71 قله ورجین 1815162
72 قله توچال از مسیر یال چهارپالون 161382
73 قله توچال از مسیر پارک جمشیدیه 143761
74 قله دوشاخ از مسیر درکه 1859248
75 قله برج 134738
76 قله هفت خانی 2261113
77 قله سبلان مسیرشرقی 179070
78 درکه تا دارآباد (خط الراس) 138654
79 قله زرینه کوه منطقه دماوند 1624164
80 کلوم بستک 141731
81 خلنو تا آزاد کوه خط الراس 2089111
82 قله پلنگچال از مسیر چینکلاغ و دوشاخ 1665164
83 خط الراس دارآباد تا قله توچال 1679105
84 قله توچال از مسیر اهار و شکراب 2375202
85 قله بالای سر ده شهرستانک 145318
86 قله جانستون 1920170
87 قله علم کوه از مسیر حصارچال 1937202
88 قله سرکچال 160949
89 قله دماوندمسیر غربی 1713121
90 قله دارآباد از مسیر ده حاجی آباد 156693
91 قله بالای سر امامزاده داوود 155332
92 قله دماوند از مسیرهای شرقی 192163
93 قله دماوند از مسیرهای شمالی 1942124
94 قله دماوند از مسیرهای جنوبی 1921144
95 قله دماوند از مسیرهای غربی 176288
96 قله آسیاب باد 2855255
97 قله خرسنگ 199783
98 قله آبک 2111107
99 قله شاه دژ یا شاه دزد 293193
100 ده رندان 187957
101 قله شاه نشین 206574
102 قله دماونداز مسیر شمالی 2296215
103 قله توچال از مسیر چشمه نرگس 170798
104 قله آزادکوه از مسیر وارنگ رود 2108456
105 قله سیاسر البرز مرکزی 194636
106 قله مهرچال و پیرزن کولون 200490
107 قله ریزان و آتشکوه 1793132
108 قله پهنسار از3 مسیر 169537
109 قله دماوند5مسیر 35251029
110 چهل چشمه 196044
111 قله چینکلاغ و قله دوشاخ 2251275
112 طالقان تنکابن 2486236
113 قله خلنو 3076542
114 کلاردشت تا نمک آبرود 3686141
115 از زیر تلکابین نمک آبرود 167560
116 قله شاه البرز 2021121
117 قله لزون 160056
118 قله تالون 2034112
119 امامزاده داوود تا ده شهرستانک 175472
120 قله بندعیش 2002208
121 قله هم هن 181961
122 قله شیرکوه 184423