اطلاعات کاربر

عبداله خسروی

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09372008089
شهر : قیدار
استان : زنجان
تاریخ عضویت در سایت : 1400/4/29
مدل دستگاه : garmin etrex30x

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قیدار-آق الک- چشمه آلاقاپی -قله آلاقاپو 584
2 قیدار-آق الک- چشمه آلاقاپی 411