اطلاعات کاربر


ALIREZA JAMI

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر : -1
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : تربت حیدریه
استان : خراسان رضوی
تاریخ عضویت در سایت : 1399/6/26
مدل دستگاه : Garmin etrex 30x

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 ملکوه 852
2 کمر مرد 964
3 تیغ اره 1168
4 قوچگر 903
5 اورین 857
6 کمال 47 
7 سبلان 523
8 شاه رضا 11611
9 بهارستان 912
10 کمر سنگی 1071
11 کلیلاغ 1116
12 خط الراس سیاه سنگ شیرباد اتشگاه گلودر 15217
13 کوج 1153
14 سرسپیدار 1617
15 خلنو 1676
16 بزد 17513
17 نرم پا 15717
18 داس 16714
19 رف 1491
20 شاهوار 18212
21 ترقست 1501
22 دومیر 17821
23 چوند 1582
24 بلقیس 11024
25 آنغوزه 1075
26 کمر زرد سرعس گریوه 13918
27 شکراب و سیاه لوک 15728
28 بی بی غیب 825
29 کلیلاق 756
30 درخت سیب 904
31 قطاراولنگ 8010
32 تیغ بلند رزگ 832
33 سپیدر 811
34 قله میش و غنچی 42018
35 بزمای 2124
36 بزمای 2166
37 اوشک 23013
38 سرپوش 1168
39 بینالود 14030
40 غار کافر دوغ 12515
41 آبشار حاجی بیگی 1275
42 سوغند 18321
43 هفت شاخ 13013
44 گاوکشان 15040
45 قلل نیاز تا سبز اباد 13811
46 کمرتکسی 1085
47 ترقست 1105
48 کوه سیاه 1049