اطلاعات کاربر


ALIREZA JAMI

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر : -2
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : تربت حیدریه
استان : خراسان رضوی
تاریخ عضویت در سایت : 1399/6/26
مدل دستگاه : Garmin etrex 30x

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 ملکوه 49 
2 کمر مرد 631
3 تیغ اره 703
4 قوچگر 562
5 اورین 473
6 کمال 28 
7 سبلان 302
8 شاه رضا 685
9 بهارستان 512
10 کمر سنگی 771
11 کلیلاغ 692
12 خط الراس سیاه سنگ شیرباد اتشگاه گلودر 964
13 کوج 813
14 سرسپیدار 1246
15 خلنو 1325
16 بزد 14011
17 نرم پا 12517
18 داس 13913
19 رف 1161
20 شاهوار 1408
21 ترقست 118 
22 دومیر 13310
23 چوند 1242
24 بلقیس 7516
25 آنغوزه 855
26 کمر زرد سرعس گریوه 1049
27 شکراب و سیاه لوک 10221
28 بی بی غیب 604
29 کلیلاق 556
30 درخت سیب 704
31 قطاراولنگ 596
32 تیغ بلند رزگ 592
33 سپیدر 591
34 قله میش و غنچی 36916
35 بزمای 1784
36 بزمای 1836
37 اوشک 1889
38 سرپوش 928
39 بینالود 11627
40 غار کافر دوغ 9812
41 آبشار حاجی بیگی 1045
42 سوغند 14721
43 هفت شاخ 10812
44 گاوکشان 12133
45 قلل نیاز تا سبز اباد 10411
46 کمرتکسی 905
47 ترقست 925
48 کوه سیاه 868