اطلاعات کاربر


رضا رحیم خانلی

پست الکترونیکی : r.rahimkhanli@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 22
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت : http://khourshidian.blogfa.com
شماره تماس : 09124547081
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1391/6/16
مدل دستگاه : garmin htx

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله تاسک 150795
2 درفک از مسیر چیچال 2215226
3 قاش مستان - بیژن 3 2920737
4 رستم چال ، نرگس شمالی ، هفت 2390222
5 سماموس 2135172
6 هرزه کوه 166655
7 قله های میشکاخونی و بوم از دشت رسم 190342
8 رونج 93 190251
9 پهنه سار 93 169016
10 توچال از آهار 93 172659
11 فیل زمین 93 175256
12 کلون بسته ( کلون بستک ) از تل تنگه 177256
13 چهل چشمه ( شاه نشین ) 182585
14 ورجین از لواسان 2324248
15 کاسونک 203471
16 سه چال 198450
17 قلعه دختر 2260135
18 سرباز 180626
19 میشینه مرگ 2077119
20 سکه نو یا سینو و سه چال 2848101
21 شیرکوه 201673
22 سرسیاه غار - سیاه چال 2032125
23 سیچال سی چال 191980
24 فیل زمین 1897100
25 استرچال و آهنگرک 2852135
26 آهنگرک از ده تنگه 248067
27 آلله بند یا الابند 1795124
28 ورزاب 4 166232
29 توچال از آهار 3149436
30 سیالان 3626839
31 شکرلقاس یا ناظر بزرگ 2073210
32 شاه البرز 1955122
33 سرکچال 199378
34 ساکا 195371
35 رونج 214259
36 ریزان 172455
37 پیرزن کلوم و مهرچال 1869154
38 پینسوم 173819
39 اندار و پرسون 1917103
40 پرسون از دشت هویج 3222581
41 پلنگ چال به امامزاده داوود 2219180
42 پهنه سار یا پهنه حصار 175388
43 ناز 170687
44 مهرچال 2040111
45 لشگرک بزرگ 190784
46 کلکچال جمشیدیه 1897291
47 شانشین یا شاه نشین 180665
48 کلون بستک 175486
49 خلنو 2002184
50 خط الراس دارآباد به پیازچال 160970
51 خاتون بارگاه 2350162
52 خرسنگ 1824110
53 کمان کوه 176577
54 کاهون یا کاعون 249881
55 کهار 160481
56 جانستان 167142
57 کوه گرگ 201771
58 گل زرد 1683118
59 گلاب دره به شیرپلا 1657129
60 دنا 317273
61 دماوند غربی 172589
62 آزادکوه 2626400
63 علم کوه حصارچال 1909175
64 آتشکوه یال جنوبی 1941128
65 آتشکوه یال شرقی 1778113
66 انگمار 150450
67 آبک از شمشک زمستانی 154482
68 آبک از میگون زمستانی 173296
69 ورجین 1950179
70 زرینه کوه 2825251
71 ارفه کوه 2222165
72 کوه بل 2103111