اطلاعات کاربر


رضا رحیم خانلی

پست الکترونیکی : r.rahimkhanli@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 22
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت : http://khourshidian.blogfa.com
شماره تماس : 09124547081
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1391/6/16
مدل دستگاه : garmin htx

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله تاسک 144992
2 درفک از مسیر چیچال 2162217
3 قاش مستان - بیژن 3 2836710
4 رستم چال ، نرگس شمالی ، هفت 2312219
5 سماموس 2095169
6 هرزه کوه 163354
7 قله های میشکاخونی و بوم از دشت رسم 185841
8 رونج 93 185950
9 پهنه سار 93 164516
10 توچال از آهار 93 168454
11 فیل زمین 93 171556
12 کلون بسته ( کلون بستک ) از تل تنگه 173456
13 چهل چشمه ( شاه نشین ) 177779
14 ورجین از لواسان 2259229
15 کاسونک 199370
16 سه چال 194750
17 قلعه دختر 2218130
18 سرباز 175924
19 میشینه مرگ 2041118
20 سکه نو یا سینو و سه چال 2798101
21 شیرکوه 198072
22 سرسیاه غار - سیاه چال 1986125
23 سیچال سی چال 187175
24 فیل زمین 186599
25 استرچال و آهنگرک 2813130
26 آهنگرک از ده تنگه 244366
27 آلله بند یا الابند 1761123
28 ورزاب 4 163032
29 توچال از آهار 3084422
30 سیالان 3547798
31 شکرلقاس یا ناظر بزرگ 2033207
32 شاه البرز 1913121
33 سرکچال 196077
34 ساکا 191570
35 رونج 210459
36 ریزان 169155
37 پیرزن کلوم و مهرچال 1831153
38 پینسوم 170119
39 اندار و پرسون 1880102
40 پرسون از دشت هویج 3157563
41 پلنگ چال به امامزاده داوود 2171179
42 پهنه سار یا پهنه حصار 171786
43 ناز 167387
44 مهرچال 2003110
45 لشگرک بزرگ 187183
46 کلکچال جمشیدیه 1852288
47 شانشین یا شاه نشین 177365
48 کلون بستک 171786
49 خلنو 1968181
50 خط الراس دارآباد به پیازچال 157568
51 خاتون بارگاه 2301158
52 خرسنگ 1800109
53 کمان کوه 173575
54 کاهون یا کاعون 247081
55 کهار 156878
56 جانستان 164742
57 کوه گرگ 199071
58 گل زرد 1642111
59 گلاب دره به شیرپلا 1625126
60 دنا 312371
61 دماوند غربی 169689
62 آزادکوه 2585395
63 علم کوه حصارچال 1876175
64 آتشکوه یال جنوبی 1908127
65 آتشکوه یال شرقی 1748112
66 انگمار 147650
67 آبک از شمشک زمستانی 149681
68 آبک از میگون زمستانی 170695
69 ورجین 1900175
70 زرینه کوه 2780250
71 ارفه کوه 2193164
72 کوه بل 2075111