اطلاعات کاربر

علی مقدم

پست الکترونیکی : alimoghaddam5161@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 20
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : https://www.instagram.com/aevalanche
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1392/6/6
مدل دستگاه : iPhone7,11,13/Garmin 62s

سلام کاش دوستان مسیرهای نادرست و اشتباه رو توی سایت بارگذاری نکنند یا سیستمی باشه مسیرها بررسی شوند و در صورت نامناسب بودن حذف شوند،چرا که میتونه منجر به حادثه‌ای ناگوار برای دیگران بشود.لااقل هر کجای مسیر رو اشتباه میروید توی توضیحات آنرا شرح بدهید. . یکی از عللی که من تصمیم به ثبت track گرفتم این هست که توی همین سایت مسیرهای اشتباه زمانبر و بعضا خطرناکی دیدم که متاسفانه مدیر سایت هم زیر خیلیهاشون تشکر کردند و آنها را ستوده‌اند!
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 سیمین دشت/دریاچه اوهنک 461
2 قله امامزاده قاسم /الیمستان 5515
3 قلهٔ قرق 413
4 پلور تا دشت سرداغ 945
5 قلل تاجکوه لاروسز زردسر 873
6 زرینکوه طالقان 846
7 گلزرد گل زرد (شرقی و غربی) جبهه‌ی شمالی 12325
8 سوزچال 11715
9 ونتار /وَنِتِر 1177
10 پهنه حصار / پهنه سار از خور 13419
11 قلهٔ برز 746
12 دریاچه‌ی تار به روستای هویر 841
13 دریاچه‌های هویر و تار 862
14 اشندر «اِشنه‌دَر» از دو مسیر 1399
15 جنگل شاه زید قلهٔ کله سر 18519
16 بزمچال از پل مرغی 24090
17 قلهٔ گل اندام از روستای لاسم (جبههٔ جنوبی) 21729
18 قلهٔ نقره‌ سر (نِقله‌سر) 31240
19 قلل سنگر و اوریم 19347
20 روستای کلوان از کیلومتر۳۵جاده‌ی چالوس 2053
21 قلهٔ کهار از روستای کلوان 26628
22 دریاچهٔ سیاه رود تا روستای لزور 18827
23 قلهٔ میشینه مرگ 17822
24 مسیر روستای کلاونگا از جاده بلده 2503
25 سوتک کوچک از روستای کلاونگا 2708
26 قلهٔ سیاه پلاس از روستای جَوَرد (جبههٔ شرقی) 26010
27 قلهٔ سیاه پلاس از روستای ایرا ( جبههٔ غربی) 23433
28 قلل مهرچال و پیرزنکلوم از یال زمستانی/گرمابدر 24522
29 قلل پیرزنکلوم و مهرچال از گرمابدر 30425
30 قلهٔ قدمگاه 22922
31 گردنه‌ی گدوک تا چال‌میش پایین(سه راهی ماربِمِرد ) 23515
32 پیمایش قلل خورندان گاوبینی سرسیاه غارها/سیاهچالها 35165
33 سرسیاه غارها / سیاهچالها 31450
34 قلهٔ قلعه دختر 43476
35 پیمایش رحمان آباد به دارآباد/قلل عرقچین تنگچال 31449
36 دریاچه دریوک (تلاغار)از پیست دیزین/کاخ شمس 34919
37 زمستانی/قلل خاتون‌بارگاه گیزنو خرسنگ جانستون ورزاب 48532
38 زمستانی/قلل ریزان سیاه‌لت آتشکوه مهرچال پیرزنکلوم 46015
39 قله‌ی دالنشین (لجنی) 41647
40 قله‌ی کماچال از ولنجک 554147
41 رحمان‌آباد،قله کلکچال،چشمه پیازچال،پارک جمشیدیه 50215
42 قله‌ی روته (زرینچال) 29711
43 قله‌ی سرلت تا حوالی قله‌ی لوارک از روستای تالون 34238
44 قله‌ی زرین‌کوه به روستای جابان 46144
45 سه چال و سینو به وارنگرود از روی خط‌الراس 41824
46 قلل سه‌چال و سینو (سکه‌نو) 43129
47 خلنوی کوچک و خلنوی بزرگ از مسیر ژاندارک 40315
48 آزادکوه از کلاک بالا 40954
49 قلل گُلوی منار سه سنگ(سیاهسنگ) پشت بند سنگون 44923
50 قلل پشت‌ بند ‌سنگون سه ‌سنگ(سیاهسنگ) منار گُلوی 64960
51 استرچال (مگسنگ) آهنگرک (سرچاهون) محمودچال سیچال 794122
52 پیمایش قلل شاهنشین پلنگچال بندعیش 44621
53 قله‌ی دارآباد به جمشیدیه 47512
54 قله‌ی پلنگچال،جبهه‌ی غربی/تابستانی 43138
55 خاتون‌ بارگاه تا خرسنگ 41059
56 طبیعتگردی/ آبنیک 63160
57 قله‌ی ورجین از دو جبهه 55768
58 قله‌ی پلنگچال (یال غربی) مسیر زمستانی 61957
59 فرحزاد به درکه 53018
60 شهرک بوعلی چین کلاغ کارا/درکه 56738
61 قلل بارو و پهنه‌حصار از روستای واریش 684134
62 شاهنشین ۳۳چم بازارک نودشتک لوارک،روستای رندان 56135
63 شانه‌ی جنوب‌غربی قلل۳۳چم و بازارک 47514
64 خط‌الراس اشتر به سرکچال 75434
65 قله‌ی کرکوه 622188
66 قله‌ی کُماچال/ایستگاه ۱تا۵ تله‌کابین توچال 54920
67 رحمان‌آباد/باغچه خلیل/پارکینگ دارآباد 80749
68 خط‌الراس هرزه‌کوه (از سکه‌نو تا سرکچالها) 46934
69 سرکچالها از گرده‌ی شرقی/زمستانی 54919
70 دماوند/یال رینه(جنوب‌شرقی)/بازگشت از جبهه‌ی جنوبی 50321
71 قله‌ی آبک به میگون(جبهه‌ی جنوبی) 60284
72 قله‌ی آبک از شمشک(جبهه‌ی شمالی) 635100
73 گلابدره،شیرپلا،درکه 54178
74 قله‌ی پهنه‌حصار به روستای واریش 42239
75 کلون بستک تا سرکچال 58222
76 قله‌ی ریزان 57253
77 قله‌ی پرسون یال زمستونی 647146
78 اندار پرسون سیاه‌ریز ریزان 52539
79 قله‌ی کلکچال به قله‌ی توچال 686139
80 رحمان آباد قلل عرقچین،تنگ‌چال،کلکچال،توچال 1073135
81 قله‌ی لوارک به روستای رندان 75772
82 ایستگاه ۷تله‌کابین شاهنشین بازارک پلنگچال چینکلاغ 580111
83 قله آسیاب بادی(دو مسیر) 3223409
84 قلل عرقچین و تنگ چال(رفت و برگشت) 707189
85 قله‌ی دوپستون(کوچک و بزرگ) تا بند الشگاه 59763
86 کلکچال از گلابدره 1119332
87 قلل کلکچال(مسیر زمستانی) 42637
88 درکه اسون سربند 4104
89 بند عیش 45351
90 درکه به سربند 4212
91 قله‌ی فیل‌زمین 53471
92 قله‌ی فیل زمین((از قله به روستای لواسان بزرگ)) 49987
93 قله‌ی همهن به لب جاده‌ی امامه 92057
94 همهن 101175
95 خرسنگ میانی 90432
96 کلون بستک 89649
97 خط‌ الراس دارآباد به لزون و جمشیدیه 91037
98 قلل سرکچال 95737
99 قلل ساکا و آتشکوه 1219192
100 قلل مهرچال و پیرزنکلوم از امامه 1457216
101 شیرپلا به قله‌ی توچال از چشمه نرگس/یال چهار پالون 138250
102 قله‌ی توچال از چشمه نرگس/یال چهار پالون 127269
103 دماوند/جبهه‌ی جنوبی 141946
104 دماوند/جبهه‌ی شمال‌شرقی 1231174
105 قله‌ی خلنو،تیغه‌های ژاندارک/البرز مرکزی 1512137
106 قله‌ی پاشوره/البرز شرقی 105177
107 دره‌ی دارآباد/قلل کلکچال/پارک جمشیدیه 114072
108 ایستگاه۷تله‌کابین توچال به قله‌ی شاهنشین(زمستانی) 106366
109 ایستگاه۵ تله‌کابین توچال،اسون،سربند 102122
110 میدان درکه ایستگاه۷تله‌کابین توچال(مسیر زمستانی) 117464
111 قله‌ی چین کلاغ به هتل توچال 125480
112 قله‌ی توچال-شیرپلا-سربند 103539
113 شیرپلا به قله‌ی توچال 111745
114 جانپناه شروین 147083
115 قله‌ی چین‌کلاغ از یال جنگل کارا 1185151
116 قله‌ی دارآباد(مونگچال)از یال شن‌سیاه 97343
117 آبشار سنگان به امامزاده قاسم سنگان 70525
118 قله‌ی پهنه حصار(پهنه سار) از روستای سنگان 992148
119 قله‌ی توچال به ایستگاه ۷ تله‌کابین توچال 63038
120 گردنه‌ی اسپیلت به قله‌ی توچال 71647
121 اردوگاه کلکچال به گردنه‌ی اسپیلت 77568
122 پارک جمشیدیه به قله‌ی توچال 2119624
123 پناهگاه شیرپلا تا سربند 72412
124 قله‌ی کلکچال تا پناهگاه شیرپلا 73541
125 گردنه‌ی پیازچال به قله‌ی کلکچال 121563
126 دارآباد،قله‌ی کلکچال،شیرپلا،سربند 98259
127 قلل بازارک،۳۳چم به قله‌ی توچال 74086
128 ایستگاه ۷ تله کابین به قلل ۳۳چم و بازارک 78861
129 گردنه‌ی شاهنشین تا اشتر گردن(شترگلو) 76042
130 قله‌ی چین کلاغ به قله‌ی پلنگچال 68876
131 قله‌ی پلنگچال از طریق قلل چین‌کلاغ،دوشاخ،سیاهسنگ 1608235
132 قله‌ی پلنگچال تا روستای امامزاده داود 1174159
133 قله‌ی پلنگچال از میدان درکه و پناهگاه پلنگچال 962246