اطلاعات کاربر

علی مقدم

پست الکترونیکی : alimoghaddam5161@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 16
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : https://www.instagram.com/aevalanche
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1392/6/6
مدل دستگاه : iPhone7/iPhone11

سلام کاش دوستان مسیرهای نادرست و اشتباه رو توی سایت بارگذاری نکنند یا سیستمی باشه مسیرها بررسی شوند و در صورت نامناسب بودن حذف شوند،چرا که میتونه منجر به حادثه‌ای ناگوار برای دیگران بشود.لااقل هر کجای مسیر رو اشتباه میروید توی توضیحات آنرا شرح بدهید. . یکی از عللی که من تصمیم به ثبت track گرفتم این هست که توی همین سایت مسیرهای اشتباه زمانبر و بعضا خطرناکی دیدم که متاسفانه مدیر سایت هم زیر خیلیهاشون تشکر کردند و آنها را ستوده‌اند!
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 گلزرد گل زرد (شرقی و غربی) جبهه‌ی شمالی 9 
2 سوزچال 175
3 ونتار /وَنِتِر 131
4 پهنه حصار / پهنه سار از خور 93
5 قلهٔ برز 124
6 دریاچه‌ی تار به روستای هویر 6 
7 دریاچه‌های هویر و تار 62
8 اشندر «اِشنه‌دَر» از دو مسیر 492
9 جنگل شاه زید قلهٔ کله سر 564
10 بزمچال از پل مرغی 11238
11 قلهٔ گل اندام از روستای لاسم (جبههٔ جنوبی) 11715
12 قلهٔ نقره‌ سر (نِقله‌سر) 16121
13 قلل سنگر و اوریم 9320
14 روستای کلوان از کیلومتر۳۵جاده‌ی چالوس 1193
15 قلهٔ کهار از روستای کلوان 16017
16 دریاچهٔ سیاه رود تا روستای لزور 11727
17 قلهٔ میشینه مرگ 987
18 مسیر روستای کلاونگا از جاده بلده 1423
19 سوتک کوچک از روستای کلاونگا 1504
20 قلهٔ سیاه پلاس از روستای جَوَرد (جبههٔ شرقی) 1465
21 قلهٔ سیاه پلاس از روستای ایرا ( جبههٔ غربی) 13222
22 قلل مهرچال و پیرزنکلوم از یال زمستانی/گرمابدر 10916
23 قلل پیرزنکلوم و مهرچال از گرمابدر 16613
24 قلهٔ قدمگاه 12619
25 گردنه‌ی گدوک تا چال‌میش پایین(سه راهی ماربِمِرد ) 12913
26 پیمایش قلل خورندان گاوبینی سرسیاه غارها/سیاهچالها 18542
27 سرسیاه غارها / سیاهچالها 17439
28 قلهٔ قلعه دختر 24444
29 پیمایش رحمان آباد به دارآباد/قلل عرقچین تنگچال 19042
30 دریاچه دریوک (تلاغار)از پیست دیزین/کاخ شمس 19918
31 زمستانی/قلل خاتون‌بارگاه گیزنو خرسنگ جانستون ورزاب 31220
32 زمستانی/قلل ریزان سیاه‌لت آتشکوه مهرچال پیرزنکلوم 29511
33 قله‌ی دالنشین (لجنی) 29334
34 قله‌ی کماچال از ولنجک 37995
35 رحمان‌آباد،قله کلکچال،چشمه پیازچال،پارک جمشیدیه 36614
36 قله‌ی روته (زرینچال) 2339
37 قله‌ی سرلت تا حوالی قله‌ی لوارک از روستای تالون 25730
38 قله‌ی زرین‌کوه به روستای جابان 36236
39 سه چال و سینو به وارنگرود از روی خط‌الراس 32323
40 قلل سه‌چال و سینو (سکه‌نو) 33427
41 خلنوی کوچک و خلنوی بزرگ از مسیر ژاندارک 31812
42 آزادکوه از کلاک بالا 32345
43 قلل گُلوی منار سه سنگ(سیاهسنگ) پشت بند سنگون 34721
44 قلل پشت‌ بند ‌سنگون سه ‌سنگ(سیاهسنگ) منار گُلوی 52753
45 استرچال (مگسنگ) آهنگرک (سرچاهون) محمودچال سیچال 59498
46 پیمایش قلل شاهنشین پلنگچال بندعیش 35518
47 قله‌ی دارآباد به جمشیدیه 37110
48 قله‌ی پلنگچال،جبهه‌ی غربی/تابستانی 32736
49 خاتون‌ بارگاه تا خرسنگ 32251
50 طبیعتگردی/ آبنیک 49458
51 قله‌ی ورجین از دو جبهه 46160
52 قله‌ی پلنگچال (یال غربی) مسیر زمستانی 49549
53 فرحزاد به درکه 44915
54 شهرک بوعلی چین کلاغ کارا/درکه 46634
55 قلل بارو و پهنه‌حصار از روستای واریش 582122
56 شاهنشین ۳۳چم بازارک نودشتک لوارک،روستای رندان 46231
57 شانه‌ی جنوب‌غربی قلل۳۳چم و بازارک 39913
58 خط‌الراس اشتر به سرکچال 60630
59 قله‌ی کرکوه 527176
60 قله‌ی کُماچال/ایستگاه ۱تا۵ تله‌کابین توچال 42317
61 رحمان‌آباد/باغچه خلیل/پارکینگ دارآباد 65946
62 خط‌الراس هرزه‌کوه (از سکه‌نو تا سرکچالها) 37531
63 سرکچالها از گرده‌ی شرقی/زمستانی 39714
64 دماوند/یال رینه(جنوب‌شرقی)/بازگشت از جبهه‌ی جنوبی 38717
65 قله‌ی آبک به میگون(جبهه‌ی جنوبی) 51677
66 قله‌ی آبک از شمشک(جبهه‌ی شمالی) 53787
67 گلابدره،شیرپلا،درکه 46176
68 قله‌ی پهنه‌حصار به روستای واریش 34935
69 کلون بستک تا سرکچال 46818
70 قله‌ی ریزان 47748
71 قله‌ی پرسون یال زمستونی 532109
72 اندار پرسون سیاه‌ریز ریزان 44436
73 قله‌ی کلکچال به قله‌ی توچال 586128
74 رحمان آباد قلل عرقچین،تنگ‌چال،کلکچال،توچال 949123
75 قله‌ی لوارک به روستای رندان 64067
76 ایستگاه ۷تله‌کابین شاهنشین بازارک پلنگچال چینکلاغ 49198
77 قله آسیاب بادی(دو مسیر) 2992364
78 قلل عرقچین و تنگ چال(رفت و برگشت) 580169
79 قله‌ی دوپستون(کوچک و بزرگ) تا بند الشگاه 48558
80 کلکچال از گلابدره 962303
81 قلل کلکچال(مسیر زمستانی) 34632
82 درکه اسون سربند 3454
83 بند عیش 38848
84 درکه به سربند 3512
85 قله‌ی فیل‌زمین 45566
86 قله‌ی فیل زمین((از قله به روستای لواسان بزرگ)) 42384
87 قله‌ی همهن به لب جاده‌ی امامه 77048
88 همهن 84067
89 خرسنگ میانی 76231
90 کلون بستک 75446
91 خط‌ الراس دارآباد به لزون و جمشیدیه 77334
92 قلل سرکچال 79929
93 قلل ساکا و آتشکوه 1050177
94 قلل مهرچال و پیرزنکلوم از امامه 1255181
95 شیرپلا به قله‌ی توچال از چشمه نرگس/یال چهار پالون 115449
96 قله‌ی توچال از چشمه نرگس/یال چهار پالون 106768
97 دماوند/جبهه‌ی جنوبی 116140
98 دماوند/جبهه‌ی شمال‌شرقی 1030160
99 قله‌ی خلنو،تیغه‌های ژاندارک/البرز مرکزی 1266109
100 قله‌ی پاشوره/البرز شرقی 86670
101 دره‌ی دارآباد/قلل کلکچال/پارک جمشیدیه 96670
102 ایستگاه۷تله‌کابین توچال به قله‌ی شاهنشین(زمستانی) 92857
103 ایستگاه۵ تله‌کابین توچال،اسون،سربند 87321
104 میدان درکه ایستگاه۷تله‌کابین توچال(مسیر زمستانی) 102161
105 قله‌ی چین کلاغ به هتل توچال 107775
106 قله‌ی توچال-شیرپلا-سربند 90436
107 شیرپلا به قله‌ی توچال 95744
108 جانپناه شروین 128581
109 قله‌ی چین‌کلاغ از یال جنگل کارا 1033138
110 قله‌ی دارآباد(مونگچال)از یال شن‌سیاه 82640
111 آبشار سنگان به امامزاده قاسم سنگان 63125
112 قله‌ی پهنه حصار(پهنه سار) از روستای سنگان 907133
113 قله‌ی توچال به ایستگاه ۷ تله‌کابین توچال 58038
114 گردنه‌ی اسپیلت به قله‌ی توچال 64344
115 اردوگاه کلکچال به گردنه‌ی اسپیلت 69059
116 پارک جمشیدیه به قله‌ی توچال 1856554
117 پناهگاه شیرپلا تا سربند 64311
118 قله‌ی کلکچال تا پناهگاه شیرپلا 65938
119 گردنه‌ی پیازچال به قله‌ی کلکچال 108962
120 دارآباد،قله‌ی کلکچال،شیرپلا،سربند 89855
121 قلل بازارک،۳۳چم به قله‌ی توچال 67482
122 ایستگاه ۷ تله کابین به قلل ۳۳چم و بازارک 69454
123 گردنه‌ی شاهنشین تا اشتر گردن(شترگلو) 68938
124 قله‌ی چین کلاغ به قله‌ی پلنگچال 61969
125 قله‌ی پلنگچال از طریق قلل چین‌کلاغ،دوشاخ،سیاهسنگ 1445214
126 قله‌ی پلنگچال تا روستای امامزاده داود 1027144
127 قله‌ی پلنگچال از میدان درکه و پناهگاه پلنگچال 850209