اطلاعات کاربر

محمد قدرت نما

پست الکترونیکی : kouhnavard1386@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 68
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت : www.ghodratnama.blogfa.com
شماره تماس : 09121052976
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1392/7/6
مدل دستگاه : garmin etrex 30

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله تیز کوه 44739
2 قله لت مال یا آسیاب باد و یا هریاس 100073
3 قله سی چال و محمود چال 62219
4 کرما کوه تا سیاه گوک 32813
5 پسنده کوه - چالون - سیاه کمان 41388
6 توچال-قزقونچال-سرباز 26612
7 خط الراس ناز و کهار 39652
8 خط الراس مهرچال 54749
9 گاوبینی، فیل زمین 589111
10 فشم لالون قلل سرکچال و خلنو 796131
11 قله تخت سلیمان 619110
12 قله سیاه گوک چنوبی 50425
13 ساکا و آتشگوه از روستای کند بالا 50228
14 آزاد کوه از گرده شرقی 58728
15 قله دوبرار غربی از دره انگمار 73556
16 خط الراس خاتون بارگاه تا خرسنگ جنوبی 110466
17 قله گل زرد از یال شرقی 90169
18 قله سرخاب 64065
19 قله جانستون مسیر زمستانی 59072
20 توچال از یال چهار پالون 94010
21 قلل سنبران، گل گهر و گل گل 82984
22 قله لیچه، چشمه شاهی و کندر 1188225
23 قله سرکچال از لالون 99645
24 دماوند شمال شرقی 87174
25 قله میان سه چال 91763
26 علم کوه از گرده آلمانها 1011223
27 کلون بستک، سرکچال ها، شانه شرقی 89031
28 قله زیورچال، سه چال و شیورکش 105829
29 خط الراس پیرزن کلوم، شیورکش و کاسونک 116790
30 مهر چال از راحت آباد 85524
31 قله سیاه پلاس 1538149
32 خط الراس اندار گاوبینی 1220119
33 قله فیل زمین 1601200
34 قله لارها 94115
35 قله آبک 1262136
36 قله سکه نو 149376
37 قله و خط الراس پلنگ آبی 95624
38 قله سرکچال میانی 8946
39 قله ریزان و آتشکوه 131991
40 آهنگرک 95972
41 قله همهن مسیر زمستانی 121379
42 قله ساکا مسیر تابستانی 1027106
43 قله شانه شرقی سرکچال از لالون 96523
44 خرسنگ تا جانستون 1432111
45 اردک مردک 124668
46 قله چپکرو 2010140
47 داراباد به توچال 2119396
48 خط الراس سکه نو - کمانکوه 149653
49 قله ناز و کهار 2635380
50 قله خرسنگ 158649
51 قله الوند وشنوه 126150
52 قله خاتون بارگاه 132234
53 قله پازنان کوهستان بیرمی 2185283
54 قله قولی زلیخا کردستان 3080250
55 قله کمال سهند 1506140
56 قله تشگر 3064346
57 قله پازنان بیرامی 1920210
58 قله اندار و پرسون 1689127
59 قله برفخانه 135539
60 قله شاهنشین الوند 1516101
61 کلاه قاضی الوند همدان 142445
62 قله کمر لرزان 1808118
63 قله کرکسین 140084
64 قله کان صیفی ( کبیر کوه ) 3100277
65 قله کی نو - کینو 2886567
66 دماوند از شمال شرقی 2398478
67 قله برف انبار 3106656
68 قله یخچال 1970422
69 قله ولیجیا، ولجیا 159079
70 قله شاه جهان 2504368
71 قاش مستان 1534132
72 قله کلونچین 2344450
73 قله پورا 1757128
74 قله اورین 2000244
75 قله دائم برف 216172
76 قله قزل ارسلان 206343
77 قله گاوکشان 4719698
78 قله شیر باد 2302311
79 قله هزاربند 2275173
80 قله شاهو 1995301
81 قله دومیر یا اردهال 1959338
82 قله نایبند 2272308
83 قله بلقیس 2185535
84 قله پلنک آبی 139719
85 قله اسپیلت صعود از یال وزباد و برگشت دره گلابدره 2842205
86 قله قلعه دختر مسیر خط الراس 1870102
87 کلکچال از رحمان آباد 2647229
88 توچال، از دربند تا ایگل 157024
89 شاه دژ 158869
90 ریزان-آتشکوه-مهرچال-پیرزن کلوم 164498
91 قلعه دختر 1927110
92 دماوند شمالی به جنوبی 174886
93 قله کافره 2129124
94 کلون بستک - سرکچال غربی 194473
95 شاهانکوه - فریدون شهر اصفهان 3277454
96 قله سات، طالقان، روستای کرکبود 4009358
97 آسمانکوه دشت لار 3378291
98 خونکهار - کرج، آتشگاه، روستای دوروان 2581225
99 کول جنو - منطقه ازنا، از روستای کمندان 3235219
100 خرونرو از پل سفید تا قله ( در استان مازندران ) 3508615