اطلاعات کاربر

محمد قدرت نما

پست الکترونیکی : kouhnavard1386@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 64
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت : www.ghodratnama.blogfa.com
شماره تماس : 09121052976
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1392/7/6
مدل دستگاه : garmin etrex 30

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله تیز کوه 57549
2 قله لت مال یا آسیاب باد و یا هریاس 115779
3 قله سی چال و محمود چال 81224
4 کرما کوه تا سیاه گوک 41917
5 پسنده کوه - چالون - سیاه کمان 558125
6 توچال-قزقونچال-سرباز 34916
7 خط الراس ناز و کهار 49266
8 خط الراس مهرچال 65257
9 گاوبینی، فیل زمین 684121
10 فشم لالون قلل سرکچال و خلنو 927140
11 قله تخت سلیمان 773162
12 قله سیاه گوک چنوبی 59634
13 ساکا و آتشگوه از روستای کند بالا 60530
14 آزاد کوه از گرده شرقی 71438
15 قله دوبرار غربی از دره انگمار 92664
16 خط الراس خاتون بارگاه تا خرسنگ جنوبی 135475
17 قله گل زرد از یال شرقی 105175
18 قله سرخاب 78674
19 قله جانستون مسیر زمستانی 69689
20 توچال از یال چهار پالون 109513
21 قلل سنبران، گل گهر و گل گل 95890
22 قله لیچه، چشمه شاهی و کندر 1355237
23 قله سرکچال از لالون 115149
24 دماوند شمال شرقی 104692
25 قله میان سه چال 108578
26 علم کوه از گرده آلمانها 1185250
27 کلون بستک، سرکچال ها، شانه شرقی 105739
28 قله زیورچال، سه چال و شیورکش 129533
29 خط الراس پیرزن کلوم، شیورکش و کاسونک 137096
30 مهر چال از راحت آباد 98624
31 قله سیاه پلاس 1744158
32 خط الراس اندار گاوبینی 1461125
33 قله فیل زمین 1864214
34 قله لارها 111015
35 قله آبک 1480151
36 قله سکه نو 169780
37 قله و خط الراس پلنگ آبی 110325
38 قله سرکچال میانی 10276
39 قله ریزان و آتشکوه 151797
40 آهنگرک 110081
41 قله همهن مسیر زمستانی 138185
42 قله ساکا مسیر تابستانی 1174117
43 قله شانه شرقی سرکچال از لالون 111924
44 خرسنگ تا جانستون 1617115
45 اردک مردک 133771
46 قله چپکرو 2223150
47 داراباد به توچال 2302439
48 خط الراس سکه نو - کمانکوه 165365
49 قله ناز و کهار 2931428
50 قله خرسنگ 170558
51 قله الوند وشنوه 134752
52 قله خاتون بارگاه 140943
53 قله پازنان کوهستان بیرمی 2397314
54 قله قولی زلیخا کردستان 3194256
55 قله کمال سهند 1614157
56 قله تشگر 3181367
57 قله پازنان بیرامی 2051217
58 قله اندار و پرسون 1785140
59 قله برفخانه 143746
60 قله شاهنشین الوند 1600104
61 کلاه قاضی الوند همدان 150248
62 قله کمر لرزان 1932134
63 قله کرکسین 148286
64 قله کان صیفی ( کبیر کوه ) 3323286
65 قله کی نو - کینو 3193609
66 دماوند از شمال شرقی 2571492
67 قله برف انبار 3343696
68 قله یخچال 2121442
69 قله ولیجیا، ولجیا 172085
70 قله شاه جهان 2644386
71 قاش مستان 1629141
72 قله کلونچین 2540503
73 قله پورا 1847142
74 قله اورین 2132266
75 قله دائم برف 228473
76 قله قزل ارسلان 220844
77 قله گاوکشان 5160741
78 قله شیر باد 2466327
79 قله هزاربند 2457193
80 قله شاهو 2088313
81 قله دومیر یا اردهال 2038364
82 قله نایبند 2374321
83 قله بلقیس 2306567
84 قله پلنک آبی 147119
85 قله اسپیلت صعود از یال وزباد و برگشت دره گلابدره 2988224
86 قله قلعه دختر مسیر خط الراس 1960104
87 کلکچال از رحمان آباد 2880243
88 توچال، از دربند تا ایگل 164526
89 شاه دژ 166275
90 ریزان-آتشکوه-مهرچال-پیرزن کلوم 174098
91 قلعه دختر 2056123
92 دماوند شمالی به جنوبی 187890
93 قله کافره 2251128
94 کلون بستک - سرکچال غربی 206879
95 شاهانکوه - فریدون شهر اصفهان 3534512
96 قله سات، طالقان، روستای کرکبود 4286392
97 آسمانکوه دشت لار 3566303
98 خونکهار - کرج، آتشگاه، روستای دوروان 2737246
99 کول جنو - منطقه ازنا، از روستای کمندان 3464248
100 خرونرو از پل سفید تا قله ( در استان مازندران ) 3756663