اطلاعات کاربر

حسین اسلامی

پست الکترونیکی : h.eslamy1345@hotmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : خرم آباد
استان : لرستان
تاریخ عضویت در سایت : 1397/10/28
مدل دستگاه : etrix-30x

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قلل کوبری و یخچال از سرکان (اسلامی) 847
2 قله کازینستان (اسلامی- خرم اباد) 953
3 اراگاتس ایروان ارمنستان (اسلامی-خرم اباد) 12922
4 قله سنبران از مسیر بیدستونه(اسلامی) 30346
5 قله کوکلا از پرک (چشمه تیز خونی) - اسلامی 2573
6 قله تاپوله سقید کوه (اسلامی) 299 
7 تخت شاه الشتر ( اسلامی) 3262
8 مخمل کوه خرم اباد (سراسو از مسیر دکل) 75140
9 اشکفت بلی از فلکه ای برگشت از ورطاق -کانون(اسلامی) 4348
10 کبیر کوه - لیت انار - ایلام-صعود زمستانه - اسلامی 5186
11 قله پریز دورود و بازدید از چاه ساز و دوهل (اسلامی) 69944
12 قله داراب شاه - از انالوچه(حسین اسلامی) 52617
13 چمتکله 7966
14 سفید کوه خرم اباد لرستان ( اسلامی) 6455
15 سفید کوه خرم اباد لرستان ( GPX) 102319