اطلاعات کاربر

حسین اسلامی

پست الکترونیکی : h.eslamy1345@hotmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : خرم آباد
استان : لرستان
تاریخ عضویت در سایت : 1397/10/28
مدل دستگاه : etrix-30x

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قلل کوبری و یخچال از سرکان (اسلامی) 13811
2 قله کازینستان (اسلامی- خرم اباد) 1345
3 اراگاتس ایروان ارمنستان (اسلامی-خرم اباد) 17827
4 قله سنبران از مسیر بیدستونه(اسلامی) 36750
5 قله کوکلا از پرک (چشمه تیز خونی) - اسلامی 3083
6 قله تاپوله سقید کوه (اسلامی) 348 
7 تخت شاه الشتر ( اسلامی) 3844
8 مخمل کوه خرم اباد (سراسو از مسیر دکل) 86663
9 اشکفت بلی از فلکه ای برگشت از ورطاق -کانون(اسلامی) 4818
10 کبیر کوه - لیت انار - ایلام-صعود زمستانه - اسلامی 5737
11 قله پریز دورود و بازدید از چاه ساز و دوهل (اسلامی) 76750
12 قله داراب شاه - از انالوچه(حسین اسلامی) 57520
13 چمتکله 8748
14 سفید کوه خرم اباد لرستان ( اسلامی) 7105
15 سفید کوه خرم اباد لرستان ( GPX) 108920