اطلاعات کاربر

پویا سلیمانی

پست الکترونیکی : yugi56@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 11
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1393/2/2
مدل دستگاه : garmin fenix 6x / garmin62s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 سرک جال به لالون 1242
2 سرسیاه غار 1.2.3 690104
3 قله قزقونچال 74627
4 قله کل خوسون 80979
5 قله هرزه کوه 73862
6 قله سکه نو 1080172
7 قله شاه نشین 1082115
8 قله دونا و قله اویر 115881
9 قله سی چال قله الله بند 1753114
10 قله سرباز 71766
11 قله بازارک/ سی و سه چم 760101
12 قله آهار بشم 84138
13 قله آراکوه 1490128
14 قله پرسون 1329133
15 قله جارو 144279
16 لواسان/ورجین/کلوگان 674102
17 استرچال از ده تنگه 129893
18 قله خوراسان 1858180
19 قله تاریک نو 126987
20 قله های سی چال و الله بند بزرگ . الله بند کوچک 99666
21 قله سرنسا 133272
22 قله خاتون بارگاه 1419101
23 اسپید چال 172195
24 قله کرکو 106259
25 توچال از یال چهار پالون 172858
26 قله خرس سرک- خرسرک-خرسلک 1909119
27 قله های سی و سه چم و بازارک 2156233
28 قله های سی چال-صندوق چال-محمود چال 222191
29 توچال از دره جمشیدیه و دره رحمان اباد 153337
30 محمود چال- مند چال 140524
31 استرچال از میگون 108863
32 قله آسیاب باد یا لتمال 2594241
33 آبشار سنگان 106154
34 اسپید کمر از اوسون 150089
35 پلنگچال به ایستگاه 5 توچال 139262
36 خشک چال بالا 164542
37 آبشار داراباد 164780
38 باغچه خلیل از دارآباد، برگشت از توپوز 1470115
39 آهار به امامزاده و ابشار شکرآب 2915341