اطلاعات کاربر


ایرج الموتیان

پست الکترونیکی : ialamutian@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 65
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : قزوین
استان : قزوین
تاریخ عضویت در سایت : 1392/4/10
مدل دستگاه : Map64s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 سیالان 452
2 پلنگ کوه 35 
3 قله ساکا 415
4 قله سماموس 685
5 قله کاکوه 647
6 قله زرده ور 1732
7 شاه معلم 1651
8 قله بل 2199
9 قله شاهانکوه 18011
10 آتشکوه 24114
11 قله کلاه قاضی 1888
12 قله قدمگاه 24018
13 قله اورین 20219
14 یال کبود 2587
15 خط الراس گرین.بزکوه،چهل تن،شاه نشین،تا پازن چال 27513
16 آسمانکوه.لوشان 3123
17 قله لیزسر یابزسر.مسیرتابستانه 3745
18 کینو 38924
19 قله شیرباد 29126
20 قله دومیل 55239
21 قله شاه جهان 27423
22 قله مهرچال 38931
23 خلنو،برج،تیغه ها،خلنوکوچک 40330
24 قله نایبند 48382
25 قله تفتان 39922
26 قله تشگر 45466
27 قله بیرمی 73972
28 قله پراو 64455
29 قله چشمه شاهی 60920
30 قله کان صیفی 61857
31 قله دومیر 636112
32 قله زلیخا وشاه نشین 64564
33 قله بلقیس 672111
34 قله جانستون 64551
35 شاه دژ از خط الراس 60213
36 هفت خوانها،خرسانها،علم کوه،سیاه سنگها،پسندکوه 808162
37 قله خرونرو 799101
38 قله هزار 74790
39 قله کله سنگ 71260
40 کلکچال ازگلابدره به جمشیدیه 866140
41 قله ریزان 72629
42 خط الراس سرکچالها به برج 74337
43 قله پرسون 923114
44 قله زرین کوه 61935
45 قلل کمال،جام وسهند 52234
46 علم کوه ازسیاه سنگها 58433
47 خط الراس قزل ارسلان به الوند 64050
48 قله پلنگ چال 78728
49 قله شاه البرز(شمالی به جنوبی) 970153
50 قله ارژنگ وقله زرچه کانی 102368
51 برفخانه(طزرجان) 84525
52 قله بیستون 90726
53 قله اودله یورد 104447
54 قله اشکدر 97652
55 قله خرسان جنوبی 133488
56 آزادکوه وقلل کمانکوه،سرماهو،یخچال 1233123
57 قله کرچان 110775
58 قلل نرگسها.الموت 105636
59 قله لاله زار.کرمان 1588195
60 قله سردگاه 111553
61 قاسم آبادچابکسر به جیرکوه رامسر 124737
62 قله نهراب 110845
63 قله یخچال.همدان 1181186
64 قلل بدروپریشان 111556
65 قله سوری 122548
66 ملاداغی 106937
67 شیرکوه 111255
68 کوه پراو.قله شیخ علیخان 1847168
69 خط الراس دارآبادبه توچال 1243125
70 کوه دالاخانی.قله سهیل 115196
71 خط الراس سفید قطوربه شاه البرز 100227
72 خط الراس خرسانها به علم کوه 1333176
73 دماوند.یال داغ به جنوبی 1464170
74 خط الراس سفیدقطور،شاه البرز،سات 105151
75 قله میشینه مرگ 132594
76 توچال ازدربند 115488
77 خط الراس زمستانی کلکچال به توچال 1276171
78 توچال ازایگل 122131
79 توچال ازشهرستانک 99238
80 توچال ازامامزاده داود 1227143
81 قله دو شاخ 100125
82 الله بند به سی چال ازگردنه زرگاه 112331
83 قله بندعیش 1218117
84 قله آبک 127399
85 قله گرکزیاکرکش 93727
86 قله فیل زمین 1136162
87 قله شاه کرم 1642117
88 قله چین کلاغ 103655
89 قله برف انبار 1205198
90 قله شجاع الدین 110127
91 کلون بستک به سرکچالها 1169130
92 خط الراس کاسونک به پیرزن کلون 145028
93 قله خاتون بارگاه 118342
94 قلعه دختر 104043
95 قله ورجین 119588
96 قله روته 110754
97 قله رامند 113419
98 بریال کوه 105027
99 دومانچال 94527
100 قله ملار 94816
101 آبگرم یله گنبد 111010
102 قله یخچال.زیاران 103726
103 خلخال به اسالم 1736153
104 ماسوله به ماسال 3125663
105 سیاورودبه ماسوله 123360
106 قله چرمکش 100558
107 قله سرک 1259125
108 نیزه کوه 135355
109 قله تریشوم 143093
110 قله کله قندی 1152135
111 قله تجر 108757
112 قله ارژنگ 108271
113 قله خشچال.صعودزمستانی 112167
114 نازوکهار.روستای سنج 127587
115 آسمانکوه 1157130
116 قله پورا 1788169
117 خراسان کوه 1333137
118 قله سوته 101125
119 قله جارو 106159
120 قله سندان 175327
121 قله کرکس.روستای کشه 1567137
122 زردکوه& قله شاه شهیدان 1514114