اطلاعات کاربر

منصور م

پست الکترونیکی : manhonorgrifein@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 2
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس :
شهر : Tehran
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1397/1/3
مدل دستگاه : Android

از کوهنوردی به خدا برسیم. May we attain Allah through mountaineering
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 کلاش ویا ( کلاشویا) از سپهسالار 352
2 تنورکان از جزینان (گزینان طالقان) 391
3 شاهنشین، ۳۳چم، بازارک، پاوش 644
4 قله طلا- بام ورامین 1026
5 دونا 20416
6 قلل اندار، پرسون از افجه- زمستانه 24714
7 قله کماچال - زمستانه 34636
8 قله لیچه از واریش- زمستانه 587252
9 پیله (پاپیله) 35847
10 سیاه سنگ، دوشاخ 36834
11 چشمه شاهی 34415
12 قزقونچال و توچال از آهار 31916
13 سیالان (هنیز به عسل محله) 65996
14 مهرچال و پیرزن کلون 32632
15 سفیدقطور یا خاس از سوهان (منتهاالیه غرب شاه البرز) 31739
16 میانو ( میانه مسیر شاه البرز) 3767
17 قله شاه کرم از گیلیرد طالقان 40758
18 قله صات از نویز 3209
19 طالقان پراچان به حصارچال 46182