اطلاعات کاربر


مرتضی دشتی

پست الکترونیکی : dashtiisfahani@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 2
سطح کاربری : فعال
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 9132111465
شهر : اصفهان
استان : اصفهان
تاریخ عضویت در سایت : 1392/2/22
مدل دستگاه : Garmin 76csx

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 مسیر اصفهان / شهرکرد /چلگرد / وقله هفت تنان زردکوه 2814313
2 قله کرکس از روستای اوره نطنز 2831186
3 مسیر قله کرکس از روستای کشه 3065369