اطلاعات کاربر


ايمان محمد

پست الکترونیکی : imanbarcelona10@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 0
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09367894003
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1398/5/2
مدل دستگاه : Iphone6

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 خط الراس قله مرکزی و غربی دنا 913
2 خط الراس پاشوره 815
3 کول جنو 725
4 خط الراس دوبرار بزم چال تا سوز چال 812
5 قله پرچنان 854
6 قله نرگس 1279
7 قله وره وشت 768
8 قله خشچال 852
9 قله گلزرد 13525
10 قله دونا_اویر 10314
11 قله سوتک بزرگ 14333
12 سرخاب 1119
13 خونکهار 994
14 قله قوچ 1032
15 قله هزارلا 21024
16 قله خرونرو 16154
17 قله چهل قز 962
18 قله گل اندام 1339
19 خط الراس ویلیجیا_کلدر 1147
20 قله بریانچال 14914
21 قله هفت میل 783
22 قله تشگر 127 
23 قله کلخانی 17310
24 قله چهلتن 899
25 قله طلوع 33355
26 قله اسپیلت 15035
27 قله سرخنی 13626
28 قله لانه عقاب 55764
29 قله بریال 1144
30 قله کلرز 954
31 شمشیر کوه 1547
32 قله امامزاده عباسعلی 33244
33 قله یخبند 1545
34 خط الراس اوریم به سنگر 18012
35 خط الراس برف انبار _غلیق 1723
36 خط الراس رندان به سرلت 20512
37 قله نواکوه 1406
38 قله پیغمبر کوه 2489
39 قله امامزاده قاسم 20211
40 قله ارفع کوه 22029
41 خط الراس لوارک 2345
42 قله نیزوا 15224
43 قله عرقچین 25791
44 قله سپید قطور 30213
45 خط الراس زرین کوه طالقان_قله سیاه لیز 2099
46 قله سوتک کوچک وقله خرسلک 26723
47 قله منار 2007
48 قله اشندر 25573
49 خط الراس کوبری -اردک مردک_گاوبره_یخچال 17434
50 قله یخچال کوبری از دره مرادبیک 317122
51 قله هزار بند 1437
52 خط الراس جانستون به خرسنگ 2415
53 علم کوه از هسار چال 21712
54 پراچان-لشگرک بزرگ_علم کوه 22525
55 خطرالراس ونتار_هفت خوان 20221
56 اسمانکوه دشت لار 1977
57 خط الراس الله بند 2184
58 قله دوبرار 31448
59 خط الراس کلون بستک تا سرکچال 1_سپس قله دال نشین 2004
60 دریوک_قله کهون 28030
61 قله قره داغ شرقی -غربی 30317
62 قله میشینه مرگ -لزور 27444
63 قله شاه کرم اصلی_غربی 23331
64 قله کل خوسون 22223