اطلاعات کاربر

فرهاد شیرانیان

پست الکترونیکی : timefarhadetehran@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 37
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09121220536
شهر : tehran
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1392/2/5
مدل دستگاه : garmin oregon 300

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله کلکچال از داراباد یک دره بعد از دره آب زندگانی 231
2 قله چاکوه 703
3 قله پیرزن کلوم و مهرچال از مسیر ده گرمابدر 16121
4 قله ساکا 1328
5 قله کلکچال از مسیر تیغه های غربی 2379
6 قله های میشگاخونی و سیاه کله سر 27215
7 قله آبک از مسیر شمالی 21031
8 قله سه چال و نوسوم بویدر از دره دریوک 30115
9 قله کرچان از ده همه جا 26265
10 قله دونا 31024
11 قله کافره 29023
12 قله کاسونک 44576
13 قله های سر اسپد. رستم نیشت. سیاه گوک.تخت سلیمان 30725
14 قله فیل زمین 54467
15 قله سر سیاه چال 38010
16 قله وره وشت از ده ولی آباد 3198
17 قله ناظر بزرگ از ده حطر 32931
18 قله پالون گردن از ده ناحیه 52972
19 قله مهر چال از ده زایگان 2135
20 قله داراباد و سیاه بند برگشت از دره داراباد 38617
21 قله منار منطقه دماوند 36123
22 قله منار 63181
23 قله هزاربند شماره 2 43441
24 قله هزاربند شماره 1 46956
25 قله برگ جهان 39517
26 قله های هرزه کوه-خرس چال-برج 28318
27 قله اراکوه مسیر غربی 54863
28 دشت اندار و آبشار برگ جهان 41842
29 ده امامه تا ده کلوگان 30515
30 قله قره داغ 49031
31 قله دماوند ار مسیر یال مال او خورون 27110
32 قله انگمار 38919
33 قله آراکوه 51288
34 قله کلکچال از مسیر داراباد دره آب زندگانی 48775
35 قله سرکچال از ده لالون 45221
36 قله توچال از ده ایگل 55925
37 قله آهنگرک از دره هملون 1027154
38 قله دیزین یا سیچال از آهار 67532
39 قله علم کوه خطالراس 7 قله 919111
40 قله آسمان کوه 91160
41 قله شاه دژ خطالرس 826103
42 قله سیکنو 78020
43 قله جانستون از مسیر ده لالون 93360
44 قله الیمستان (امامزاده قاسم) از مسیر ده پاشاکلا 1239156
45 قله ارفه کوه 87260
46 بندیخچال 97552
47 قله کرچان از ده سپهسالار 85056
48 قله توچال از امامزاده داوود 69343
49 قله خاتون بارگاه از مسیر گردنه 85929
50 قله گلزرد از روی یال 100651
51 قله دماوند از مسیر یال سرداغ 66259
52 قله آزادکوه از مسیر ده نسن 87881
53 قله پاشوره و هلزم 1035101
54 قله قاش مستان 1063101
55 قله روته 100639
56 قله بندعیش از مسیر حصارک 1445324
57 قله تیزکوه ده پلور 1626148
58 قله خرو و نرو 1090113
59 قله خلنو ازمسیر قله برج و تیغه های ژاندارک 1241225
60 قله پهنسار از مسیری جدید 108715
61 قله توچال از مسیر اسون و جانپناه اسپیدکمر 1063101
62 قله کلوگان 131293
63 قله سیالان برگشت از جاده2000 1507380
64 قله سیاه غارا 120925
65 قله دماوند از مسیر شرقی 129860
66 قله های کمان کوه و سرماهو و یخچال 130159
67 قله آبک از مسیر میگون 1833137
68 قله قلعه دختر 133261
69 قله ورجین 1618132
70 قله توچال از مسیر یال چهارپالون 146877
71 قله توچال از مسیر پارک جمشیدیه 133757
72 قله دوشاخ از مسیر درکه 1693237
73 قله برج 123035
74 قله هفت خانی 2076102
75 قله سبلان مسیرشرقی 166267
76 درکه تا دارآباد (خط الراس) 128950
77 قله زرینه کوه منطقه دماوند 1493147
78 کلوم بستک 131929
79 خلنو تا آزاد کوه خط الراس 1992105
80 قله پلنگچال از مسیر چینکلاغ و دوشاخ 1572161
81 خط الراس دارآباد تا قله توچال 1587102
82 قله توچال از مسیر اهار و شکراب 2235187
83 قله بالای سر ده شهرستانک 135618
84 قله جانستون 1810146
85 قله علم کوه از مسیر حصارچال 1776184
86 قله سرکچال 155647
87 قله دماوندمسیر غربی 1640117
88 قله دارآباد از مسیر ده حاجی آباد 150186
89 قله بالای سر امامزاده داوود 146929
90 قله دماوند از مسیرهای شرقی 186561
91 قله دماوند از مسیرهای شمالی 1887123
92 قله دماوند از مسیرهای جنوبی 1859141
93 قله دماوند از مسیرهای غربی 170788
94 قله آسیاب باد 2703223
95 قله خرسنگ 192779
96 قله آبک 2022100
97 قله شاه دژ یا شاه دزد 284690
98 ده رندان 181656
99 قله شاه نشین 199968
100 قله دماونداز مسیر شمالی 2228210
101 قله توچال از مسیر چشمه نرگس 165091
102 قله آزادکوه از مسیر وارنگ رود 2012429
103 قله سیاسر البرز مرکزی 186035
104 قله مهرچال و پیرزن کولون 193488
105 قله ریزان و آتشکوه 1740129
106 قله پهنسار از3 مسیر 165137
107 قله دماوند5مسیر 3393974
108 چهل چشمه 191444
109 قله چینکلاغ و قله دوشاخ 2180271
110 طالقان تنکابن 2435230
111 قله خلنو 2978519
112 کلاردشت تا نمک آبرود 3609136
113 از زیر تلکابین نمک آبرود 162555
114 قله شاه البرز 1961114
115 قله لزون 155653
116 قله تالون 195599
117 امامزاده داوود تا ده شهرستانک 170171
118 قله بندعیش 1943202
119 قله هم هن 177957
120 قله شیرکوه 179423