اطلاعات کاربر

فریبرز اربابی

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1399/8/7
مدل دستگاه : Garmin Etrex 30

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قلۀ "پهنه سار" از طریق روستایِ "سنگان" 443
2 خاتون بارگاه از گرمابدر 555
3 افجه-اندار-پرسون-سیاه ریز-ریزان-سیاه لت- دشت گرچال 6310
4 قلۀ روته از یالِ غربی 394
5 قلل پرسون، سیاه ریز، ریزان، سیاه لت 614
6 قلل سرکچال از آبادی سپیدستون 675