اطلاعات کاربر

پویا سلیمانی

پست الکترونیکی : yugi56@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 5
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1393/2/2
مدل دستگاه : garmin 62s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله آراکوه 211
2 قله پرسون 331
3 قله جارو 501
4 لواسان/ورجین/کلوگان 775
5 استرچال از ده تنگه 11414
6 قله خوراسان 10811
7 قله تاریک نو 1499
8 قله های سی چال و الله بند بزرگ . الله بند کوچک 1063
9 قله سرنسا 1404
10 قله خاتون بارگاه 1309
11 اسپید چال 1438
12 قله کرکو 1031
13 توچال از یال چهار پالون 70828
14 قله خرسلک از وارنگه رود 69844
15 قله های سی و سه چم و بازارک 87253
16 قله های سی چال-صندوق چال-محمود چال 83821
17 توچال از دره جمشیدیه و دره رحمان اباد 68318
18 محمود چال- مند چال 7899
19 استرچال از میگون 56918
20 قله آسیاب باد یا لتمال 93938
21 آبشار سنگان 61826
22 اسپید کمر از اوسون 75931
23 پلنگچال به ایستگاه 5 توچال 72238
24 خشک چال بالا 97918
25 آبشار داراباد 91849
26 باغچه خلیل از دارآباد، برگشت از توپوز 84867
27 آهار به امامزاده و ابشار شکرآب 1978149