اطلاعات کاربر

پویا سلیمانی

پست الکترونیکی : yugi56@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 9
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1393/2/2
مدل دستگاه : garmin 62s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله قزقونچال 1281
2 قله کل خوسون 18015
3 قله هرزه کوه 1585
4 قله سکه نو 18611
5 قله شاه نشین 12919
6 قله دونا و قله اویر 23411
7 قله سی چال قله الله بند 32516
8 قله سرباز 20715
9 قله بازارک/ سی و سه چم 21515
10 قله آهار بشم 2308
11 قله آراکوه 29722
12 قله پرسون 33620
13 قله جارو 30610
14 لواسان/ورجین/کلوگان 24617
15 استرچال از ده تنگه 42638
16 قله خوراسان 42146
17 قله تاریک نو 45435
18 قله های سی چال و الله بند بزرگ . الله بند کوچک 29010
19 قله سرنسا 38513
20 قله خاتون بارگاه 36422
21 اسپید چال 48425
22 قله کرکو 32122
23 توچال از یال چهار پالون 105036
24 قله خرسلک از وارنگه رود 95857
25 قله های سی و سه چم و بازارک 116986
26 قله های سی چال-صندوق چال-محمود چال 115531
27 توچال از دره جمشیدیه و دره رحمان اباد 90824
28 محمود چال- مند چال 97310
29 استرچال از میگون 69926
30 قله آسیاب باد یا لتمال 132276
31 آبشار سنگان 75034
32 اسپید کمر از اوسون 94342
33 پلنگچال به ایستگاه 5 توچال 89153
34 خشک چال بالا 113932
35 آبشار داراباد 110160
36 باغچه خلیل از دارآباد، برگشت از توپوز 100377
37 آهار به امامزاده و ابشار شکرآب 2170180