اطلاعات کاربر

ناصر طاهری

پست الکترونیکی : n.taheri38@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 29
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09161619580
شهر : خرم آباذ
استان : لرستان
تاریخ عضویت در سایت : 1393/12/26
مدل دستگاه : garmin 62s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 سرمرغ به دارماهی (دوچرخه) 501
2 دور کمر سیاه (دوچرخه) 58 
3 قله لیت انار کبیرکوه 231
4 کوکلا از سه راه وارک (خط الراس) 643
5 قله تاف ازقلاگل (زمستانه) 762
6 خط الرس کمر سیاه 75 
7 کیالو از شرق به غرب 90 
8 آرارات ترکیه 1119
9 زرین مشگ ازشمال 611
10 ولاش از پرسک تنگه 514
11 ولاش از گردکانه مسیر شرقی 473
12 ولاش از جنوب روستای گردکانه 557
13 ولاش از ونایی بروجرد 9017
14 سرشاخان و قله قلات شاه 1943
15 زور راه به چول راه یافته کوه 2034
16 شاه نشین از غرب 2207
17 قله چهارشاخ بروجرد 2759
18 قله قارون از غرب 2066
19 غار بلوط از فلکه ای 2373
20 قله شاهوار از مسیر چشمه خرسی 395100
21 قارون از سمت دورود(شرق) 30421
22 شیشه کوه(چغلوندی) 2855
23 قله سماموس از جاده معدن 34539
24 قله زلیخا (کردستان ) 35960
25 قله پراو از روستای چالابه 349204
26 قلل هفت سر و سراب کورخانی 3072
27 قله تاپوله سفید کوه 2963
28 آبشار و جنگل نای انگیز 51034
29 لهور (ممولان) 3142
30 تشگر از روستای زاکین 513111
31 شهباز جنوبی 45527
32 شهباز شمالی زمستانه 45447
33 کروکی مسیر کول چپ آزاد راه خرم زال 134844
34 چشمه وغار وقت ساعت دورود 38325
35 غار بلوط از دو مسیر 3629
36 قله نای بند (خراسان جنوبی) 39843
37 قله شاه جهان(خراسان شمالی) 554155
38 قله سیالان از روستای هنیز 696197
39 زرین مشک (ناصر طاهری) 37311
40 دارآباد به چشمه زندگانی 41220
41 قله لنین (قرقیزستان) 40434
42 سفید کوه قله کور بیی از شمال (چم تکله) 85118
43 چول راه(یافته کوه خرم آباد) 48014
44 کبیر کوه قله میر نوروز (ناصر طاهری) 7713
45 قله یافته ازدخترراه 77413
46 ولاش از طریق پرسک (طاهری از خرم آباد) 72523
47 البروس (طاهری خرم آباد) 60319
48 کل جنون از تیغه برگشت شصت خدا تا پناهگاه (طاهری) 70949
49 قله بیستون ازسه راهی پلیس راه 64123
50 قله سکوزان از ونایی (ناصر طاهری) 74545
51 هزار کرمان (ناصز طاهری از خرم آباد) 1012221
52 یافته -سیار به مغار بازگشت از گلاکه (ناصر طاهری ) 66615
53 سنبران اشترانکوه (ناصر طاهری) 1515220
54 کوه مالو خرم آباد ( ناصر طاهری) 87310
55 قله چوونی میانکوه آزاد راه خرم زال (ناصر طاهری) 86911
56 غار مغار یافته از مسیر گلاکه (ناصر طاهری) 89923