اطلاعات کاربر

پویا سلیمانی

پست الکترونیکی : yugi56@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 9
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1393/2/2
مدل دستگاه : garmin 62s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله قزقونچال 1031
2 قله کل خوسون 15413
3 قله هرزه کوه 1302
4 قله سکه نو 16110
5 قله شاه نشین 11119
6 قله دونا و قله اویر 2098
7 قله سی چال قله الله بند 29315
8 قله سرباز 18313
9 قله بازارک/ سی و سه چم 18311
10 قله آهار بشم 2047
11 قله آراکوه 27120
12 قله پرسون 30620
13 قله جارو 2719
14 لواسان/ورجین/کلوگان 22815
15 استرچال از ده تنگه 39435
16 قله خوراسان 38339
17 قله تاریک نو 42333
18 قله های سی چال و الله بند بزرگ . الله بند کوچک 26910
19 قله سرنسا 35812
20 قله خاتون بارگاه 34221
21 اسپید چال 44924
22 قله کرکو 29921
23 توچال از یال چهار پالون 102036
24 قله خرسلک از وارنگه رود 93255
25 قله های سی و سه چم و بازارک 114283
26 قله های سی چال-صندوق چال-محمود چال 112731
27 توچال از دره جمشیدیه و دره رحمان اباد 89124
28 محمود چال- مند چال 95810
29 استرچال از میگون 69326
30 قله آسیاب باد یا لتمال 126973
31 آبشار سنگان 74134
32 اسپید کمر از اوسون 92742
33 پلنگچال به ایستگاه 5 توچال 87252
34 خشک چال بالا 112230
35 آبشار داراباد 108160
36 باغچه خلیل از دارآباد، برگشت از توپوز 98577
37 آهار به امامزاده و ابشار شکرآب 2152178