اطلاعات کاربر

پویا سلیمانی

پست الکترونیکی : yugi56@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 9
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1393/2/2
مدل دستگاه : garmin fenix 6x / garmin62s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 سرسیاه غار 1.2.3 466
2 قله قزقونچال 2057
3 قله کل خوسون 24119
4 قله هرزه کوه 22911
5 قله سکه نو 24815
6 قله شاه نشین 17925
7 قله دونا و قله اویر 34619
8 قله سی چال قله الله بند 45121
9 قله سرباز 28623
10 قله بازارک/ سی و سه چم 27120
11 قله آهار بشم 30012
12 قله آراکوه 40331
13 قله پرسون 43431
14 قله جارو 38713
15 لواسان/ورجین/کلوگان 29736
16 استرچال از ده تنگه 52047
17 قله خوراسان 53963
18 قله تاریک نو 52544
19 قله های سی چال و الله بند بزرگ . الله بند کوچک 34415
20 قله سرنسا 44214
21 قله خاتون بارگاه 44631
22 اسپید چال 61333
23 قله کرکو 37225
24 توچال از یال چهار پالون 112940
25 قله خرس سرک- خرسرک-خرسلک 104762
26 قله های سی و سه چم و بازارک 125799
27 قله های سی چال-صندوق چال-محمود چال 125434
28 توچال از دره جمشیدیه و دره رحمان اباد 96525
29 محمود چال- مند چال 102314
30 استرچال از میگون 73130
31 قله آسیاب باد یا لتمال 1503102
32 آبشار سنگان 78040
33 اسپید کمر از اوسون 98843
34 پلنگچال به ایستگاه 5 توچال 93953
35 خشک چال بالا 118633
36 آبشار داراباد 115463
37 باغچه خلیل از دارآباد، برگشت از توپوز 105886
38 آهار به امامزاده و ابشار شکرآب 2233197