اطلاعات کاربر

پویا سلیمانی

پست الکترونیکی : yugi56@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 8
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1393/2/2
مدل دستگاه : garmin 62s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله آهار بشم 453
2 قله آراکوه 898
3 قله پرسون 683
4 قله جارو 922
5 لواسان/ورجین/کلوگان 1085
6 استرچال از ده تنگه 16918
7 قله خوراسان 15622
8 قله تاریک نو 19815
9 قله های سی چال و الله بند بزرگ . الله بند کوچک 1415
10 قله سرنسا 1826
11 قله خاتون بارگاه 17711
12 اسپید چال 21113
13 قله کرکو 1428
14 توچال از یال چهار پالون 77128
15 قله خرسلک از وارنگه رود 74548
16 قله های سی و سه چم و بازارک 92054
17 قله های سی چال-صندوق چال-محمود چال 88721
18 توچال از دره جمشیدیه و دره رحمان اباد 74120
19 محمود چال- مند چال 8339
20 استرچال از میگون 60118
21 قله آسیاب باد یا لتمال 103248
22 آبشار سنگان 65327
23 اسپید کمر از اوسون 80133
24 پلنگچال به ایستگاه 5 توچال 75638
25 خشک چال بالا 101226
26 آبشار داراباد 95154
27 باغچه خلیل از دارآباد، برگشت از توپوز 87067
28 آهار به امامزاده و ابشار شکرآب 2005155