اطلاعات کاربر

مسلم قربانی دولت شانلو

پست الکترونیکی : ghorbani.moslem07@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09153813665
شهر : بجنورد
استان : خراسان شمالی
تاریخ عضویت در سایت : 1398/11/9
مدل دستگاه : garmin vista hcx

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 آق چانقور در منطقه سالوک 1 
2 آق داغ 2 
3 آلاداغ- بجنورد 2 
4 سالوک 2 
5 شاهوار- سمنان 2 
6 قورخود- چمن بید 2 
7 کرکزا از اسفراین 2 
8 کیسمار از شیروان 2 
9 گوچین - منطقه شوقان بجنورد 1 
10 خط الراس جوزک به قله یامان داغی   
11 شیر باد 14 
12 شاه جهان 181
13 آلاداغ 151
14 آق چانقور در منطقه سالوک 171
15 آق چانقور در منطقه سالوک 151
16 قورخود 191
17 قورخود 191
18 یامان داغی 22 
19 یامان داغی 231