اطلاعات کاربر

محمد رضا مدبرزاده

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : رشتخوار
استان : خراسان رضوی
تاریخ عضویت در سایت : 1395/3/19
مدل دستگاه : etrex30

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 آبگرم پیریاهو رشتخوارخ رضوی 20 
2 قله ترقست تربت حیدریه روستای صنوبر 452
3 قله های نیاز و سبزآباد 58 
4 قله چوند رشتخوار 642
5 مسیر دره تنورچه حصار به قوچ پلنگ کاشمر 864
6 قله تیغ بلند رزگ از روستای رزگ بخش بایگ تربت حیدری 792
7 قله غنچی و میش تربت حیدریه 88 
8 قله یوزها رباط سنگ تربت حیدریه 878
9 قله تک 2 کاشمر 832
10 قله بزه روستای خیراباد خواف 87