اطلاعات کاربر

مجید ملک محمدی

پست الکترونیکی : majid.rock74@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 39
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : http://alborz1374.blogfa.com/
شماره تماس : ۰۹۳۳۵۱۰۴۴۳۴
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1394/11/7
مدل دستگاه : Garmin etrex 30x

لیدر قله های البرز مرکزی
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 پراچان به علم کوه 18 
2 کلون بستک به آزاد کوه 475
3 گرمابدر به نمار 4210
4 افجه به گرمابدر ( پرسون به شیورکش ) 17123
5 انگوران به دلیر ( زنجیر بند به آلانه سر ) 20825
6 دلیر به درجان ( لشگرک تا لنگری ها) هفت خوان ها 20436
7 خط الراس دیوچال _ابیدر _دوکل کمر _سیوکلو 22429
8 چپکرو به دوخواهران ها( صعود از گرده غربی چپکرو ) 15533
9 قله پرچنان 21018
10 قله سلسل ، سودر ، سینه زا 21726
11 سماموس به سیالان 30235
12 قلل دوخواهران از مسیر شمالی 32549
13 کل خوسون به سکنو 27517
14 قله ورارو از یال شمالی 17719
15 قله سیاه کمان از دره نفت چاک 22050
16 قله کافره 31561
17 قله دونا وسرخاب 30330
18 قله سیوکلو 2618
19 قله کرچان و هزار بند 29139
20 یال وزمین چال دماوند 34736
21 ناظربزرگ به دوخواهران غربی 37872
22 یال ملار دماوند 31330
23 اشتر به نوسوم بویدر 33315
24 قلل نرگس منطقه الموت 31212
25 کول جنو 84698
26 نوار دور علم کوه 699132
27 خط الراس پسنده به آزادکوه 51572
28 قله سات و شاه البرز 82550
29 قله مهرچال 639169
30 قله آسمانکوه دشت لار _خط الراس گاوینکچال 48073
31 قله هفت خانی 50066
32 قله اریم 41427
33 خرسنگ 39051
34 یال سرداغ دماوند 33324
35 قله برج زمستانی 34917
36 قله دماوند یال ملاخوران 42662
37 قله برز و جیر اسبی اووو 53730
38 قله پیرزن کلوم از یال شمالی 57474
39 قله کهار 52123
40 توچال 40010
41 قله انر 51365
42 قله اسپیدچال 59771
43 قله سبلان از مسیر شمال شرقی 63858
44 قله شاه پیل کوه 82063
45 منطقه علم کوه 51132
46 قله سل سل دشت لار 47821
47 اشترانکوه . سنبران .گل گل 65477
48 قله های اشکدر و ورکش 57472
49 قله نارچو ( دژ نارسو ) 59825
50 خط الراس توچال به دماوند .منطقه البرز مرکزی 1548374
51 منطقه نمارستاق .مسیر صعود قله سه سنگ ۲ 76075