اطلاعات کاربر

فرهاد شیرانیان

پست الکترونیکی : timefarhadetehran@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 38
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09121220536
شهر : tehran
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1392/2/5
مدل دستگاه : garmin oregon 300

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله داراباد و سیاه بند برگشت از دره داراباد 15 
2 قله منار منطقه دماوند 222
3 قله منار 9212
4 قله هزاربند شماره 2 1156
5 قله هزاربند شماره 1 1185
6 قله برگ جهان 1187
7 قله های هرزه کوه-خرس چال-برج 663
8 قله اراکوه مسیر غربی 13919
9 دشت اندار و آبشار برگ جهان 1396
10 ده امامه تا ده کلوگان 799
11 قله قره داغ 1565
12 قله دماوند ار مسیر یال مال او خورون 694
13 قله انگمار 1498
14 قله آراکوه 19130
15 قله کلکچال از مسیر داراباد دره آب زندگانی 14124
16 قله سرکچال از ده لالون 1626
17 قله توچال از ده ایگل 28010
18 قله آهنگرک از دره هملون 41044
19 قله دیزین یا سیچال از آهار 29612
20 قله علم کوه خطالراس 7 قله 41174
21 قله آسمان کوه 35922
22 قله شاه دژ خطالرس 32941
23 قله سیکنو 38411
24 قله جانستون از مسیر ده لالون 48332
25 قله الیمستان (امامزاده قاسم) از مسیر ده پاشاکلا 66797
26 قله ارفه کوه 47943
27 بندیخچال 54932
28 قله کرچان از ده سپهسالار 41830
29 قله توچال از امامزاده داوود 43117
30 قله خاتون بارگاه از مسیر گردنه 4339
31 قله گلزرد از روی یال 58725
32 قله دماوند از مسیر یال سرداغ 43335
33 قله آزادکوه از مسیر ده نسن 50355
34 قله پاشوره و هلزم 56948
35 قله قاش مستان 61066
36 قله روته 59022
37 قله بندعیش از مسیر حصارک 70499
38 قله تیزکوه ده پلور 102284
39 قله خرو و نرو 81588
40 قله خلنو ازمسیر قله برج و تیغه های ژاندارک 867152
41 قله پهنسار از مسیری جدید 84210
42 قله توچال از مسیر اسون و جانپناه اسپیدکمر 75658
43 قله کلوگان 95642
44 قله سیالان برگشت از جاده2000 1120257
45 قله سیاه غارا 80416
46 قله دماوند از مسیر شرقی 90949
47 قله های کمان کوه و سرماهو و یخچال 88940
48 قله آبک از مسیر میگون 131066
49 قله قلعه دختر 88240
50 قله ورجین 96256
51 قله توچال از مسیر یال چهارپالون 96545
52 قله توچال از مسیر پارک جمشیدیه 92546
53 قله دوشاخ از مسیر درکه 1053135
54 قله برج 84128
55 قله هفت خانی 149172
56 قله سبلان مسیرشرقی 124355
57 درکه تا دارآباد (خط الراس) 92943
58 قله زرینه کوه منطقه دماوند 104386
59 کلوم بستک 9139
60 خلنو تا آزاد کوه خط الراس 157887
61 قله پلنگچال از مسیر چینکلاغ و دوشاخ 1149116
62 خط الراس دارآباد تا قله توچال 119182
63 قله توچال از مسیر اهار و شکراب 1656131
64 قله بالای سر ده شهرستانک 99117
65 قله جانستون 136184
66 قله علم کوه از مسیر حصارچال 1315115
67 قله سرکچال 127835
68 قله دماوندمسیر غربی 132092
69 قله دارآباد از مسیر ده حاجی آباد 119658
70 قله بالای سر امامزاده داوود 120917
71 قله دماوند از مسیرهای شرقی 158950
72 قله دماوند از مسیرهای شمالی 1575105
73 قله دماوند از مسیرهای جنوبی 1559120
74 قله دماوند از مسیرهای غربی 140273
75 قله آسیاب باد 2023105
76 قله خرسنگ 163455
77 قله آبک 170375
78 قله شاه دژ یا شاه دزد 249778
79 ده رندان 152844
80 قله شاه نشین 173358
81 قله دماونداز مسیر شمالی 1903167
82 قله توچال از مسیر چشمه نرگس 137667
83 قله آزادکوه از مسیر وارنگ رود 1633324
84 قله سیاسر البرز مرکزی 154721
85 قله مهرچال و پیرزن کولون 164673
86 قله ریزان و آتشکوه 1462103
87 قله پهنسار از3 مسیر 139726
88 قله دماوند5مسیر 2727735
89 چهل چشمه 168740
90 قله چینکلاغ و قله دوشاخ 1854215
91 طالقان تنکابن 2192204
92 قله خلنو 2552408
93 کلاردشت تا نمک آبرود 3213113
94 از زیر تلکابین نمک آبرود 137540
95 قله شاه البرز 170097
96 قله لزون 130242
97 قله تالون 167565
98 امامزاده داوود تا ده شهرستانک 144054
99 قله بندعیش 1680157
100 قله هم هن 157151
101 قله شیرکوه 156123