اطلاعات کاربر


رضا رحیم خانلی

پست الکترونیکی : r.rahimkhanli@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 17
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت : http://khourshidian.blogfa.com
شماره تماس : 09124547081
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1391/6/16
مدل دستگاه : garmin htx

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله تاسک 91363
2 درفک از مسیر چیچال 1536155
3 قاش مستان - بیژن 3 1893466
4 رستم چال ، نرگس شمالی ، هفت 1551112
5 سماموس 1646120
6 هرزه کوه 125234
7 قله های میشکاخونی و بوم از دشت رسم 144631
8 رونج 93 145841
9 پهنه سار 93 127916
10 توچال از آهار 93 130648
11 فیل زمین 93 127740
12 کلون بسته ( کلون بستک ) از تل تنگه 135642
13 چهل چشمه ( شاه نشین ) 141169
14 ورجین از لواسان 1700118
15 کاسونک 156235
16 سه چال 156138
17 قلعه دختر 178088
18 سرباز 136117
19 میشینه مرگ 162396
20 سکه نو یا سینو و سه چال 222671
21 شیرکوه 159361
22 سرسیاه غار - سیاه چال 154092
23 سیچال سی چال 150348
24 فیل زمین 146657
25 استرچال و آهنگرک 241688
26 آهنگرک از ده تنگه 204051
27 آلله بند یا الابند 140142
28 ورزاب 4 133326
29 توچال از آهار 2476240
30 سیالان 2801522
31 شکرلقاس یا ناظر بزرگ 1648165
32 شاه البرز 155185
33 سرکچال 165065
34 ساکا 161161
35 رونج 180549
36 ریزان 138331
37 پیرزن کلوم و مهرچال 1504125
38 پینسوم 140514
39 اندار و پرسون 157071
40 پرسون از دشت هویج 2494320
41 پلنگ چال به امامزاده داوود 1787131
42 پهنه سار یا پهنه حصار 139867
43 ناز 133460
44 مهرچال 167582
45 لشگرک بزرگ 157567
46 کلکچال جمشیدیه 1508243
47 شانشین یا شاه نشین 147058
48 کلون بستک 139975
49 خلنو 1627155
50 خط الراس دارآباد به پیازچال 128460
51 خاتون بارگاه 185273
52 خرسنگ 154889
53 کمان کوه 146957
54 کاهون یا کاعون 221479
55 کهار 130260
56 جانستان 140228
57 کوه گرگ 168059
58 گل زرد 132864
59 گلاب دره به شیرپلا 1334114
60 دنا 261565
61 دماوند غربی 140269
62 آزادکوه 2123329
63 علم کوه حصارچال 1594152
64 آتشکوه یال جنوبی 1646113
65 آتشکوه یال شرقی 1494102
66 انگمار 122641
67 آبک از شمشک زمستانی 119562
68 آبک از میگون زمستانی 143773
69 ورجین 1535122
70 زرینه کوه 2355179
71 ارفه کوه 1913145
72 کوه بل 180094