اطلاعات کاربر

حسین اسلامی

پست الکترونیکی : h.eslamy1345@hotmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : خرم آباد
استان : لرستان
تاریخ عضویت در سایت : 1397/10/28
مدل دستگاه : etrix-30x

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 کبیر کوه - لیت انار - ایلام-صعود زمستانه - اسلامی 21 
2 قله پریز دورود و بازدید از چاه ساز و دوهل (اسلامی) 90 
3 قله داراب شاه - از انالوچه(حسین اسلامی) 99 
4 چمتکله 150 
5 گواره 142 
6 مخمل کوه خرم اباد لرستان ( KML) 1489
7 مخمل کوه خرم اباد لرستان ( GPX) 15713
8 سفید کوه خرم اباد لرستان ( KML) 1561
9 سفید کوه خرم اباد لرستان ( GPX) 1705