اطلاعات کاربر

اکبر کارگر

پست الکترونیکی : kargar1233@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 32
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس :
شهر : rvc,dk
استان : قزوین
تاریخ عضویت در سایت : 1393/10/7
مدل دستگاه : map 64 s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله کرکسین 154
2 قله توچال 481
3 قله پلنگ کوه 942
4 قله اسمانکوه 1076
5 قله تفتان 15913
6 قله کینو 14714
7 قله انگول 683
8 قله بلقیس 19027
9 قله قاش مستان 19644
10 قله شاه جهان 23837
11 قله شیر باد 1697
12 قله چشمه شاهی 34824
13 قله شاهین 28623
14 قله وتوس 28413
15 قله جانستون 46433
16 خط الراس داراباد به توچال 47878
17 قله کول جنو 45334
18 قله کله سنگ 42534
19 قله ریزان 46018
20 خط الراس سرکچلها به قله برج 44513
21 زرین کوه 41113
22 قله کمال به قلل جام و سهند 49046
23 علم کوه از مسیر سیاه سنگها 832172
24 قله پاشوره 47428
25 لوشان سیاهپوش روستای کلج (داش مسجدی) 63716
26 خط الراس قله قزل ارسلان به الوند 85844
27 قله میشینه مرک 50012
28 شاه البرز از مسیر اوانک 94890
29 قله چرم کش 103121
30 قله خنجز بلاغ 49916
31 قله داراباد 785127
32 قله پلنگ چال 50517
33 رزجرد به راهدارخانه گستین لار 4582
34 قله ملاداغی 5389
35 پیغمبر کوه 67216
36 قله ارژنک به قله زرچکانی 12168
37 قله کلک چال 794100
38 تزرجان / قله برفخانه 95125
39 قله بیستون 101115
40 دماوند یال داغ به جبهه جنوبی 76134
41 قله اودله یورد 60439
42 اسبه مرد به بلو کان 59511
43 قله اشکدر 72233
44 قله ازاد کوه به قلل کمانکوه /سرماهو / یخچال 104343
45 سدتاریک به ویس رود فومن 93554
46 'گردانه کوه به خرسان جنوبی 68437
47 قله کله قندی 57947
48 گچسر دره اندرسم 88049
49 قله کراچان 5969
50 حط الراس کاسونک به پیرزن کلون 63012
51 اوشان/ اهار / قله سی چال 79622
52 قله توچال از مسیر شهرستانک 80064
53 قله پلنگ چال 69021
54 قله میشینه مرک 69213
55 گیلان ماسوله به ماسال 1229264
56 خط الراس سفیدگتور به شاه البرز و سات 93127
57 قزوین الموت شرقی پیچ بن قلل نرگس 56220
58 قاسم اباد چابکسر به جیر کوه رامسر 61629
59 کافر میدان 51119
60 قله رامند 4887
61 قله اسمان سرا 67258
62 قله سرد گاه 53510
63 قله نهراب 50934
64 قله 2 خاله 4464
65 قله یخچال 59717
66 اشتهارد روستای جارو 50419
67 قزوین امام زاده اباذر به دومانچال 44315
68 قزوین /عبدل اباد قله شجاع الدین 4654
69 قزوین روستای رزجرد دوما نچال 44213
70 قزوین قله مارال 66834
71 قله سلطان اویس جبهه غربی 50628