اطلاعات کاربر

محمد رضا مدبرزاده

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر : 2
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09153321576
شهر : رشتخوار
استان : خراسان رضوی
تاریخ عضویت در سایت : 1395/3/19
مدل دستگاه : etrex30

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله هفت شاخ کاشمر 23 
2 بزد تربت جام 301
3 قله کوج.ارتفاعات شمالی شهرستان رشتخوار 41 
4 قله شاه نشین .شهرستان خواف .زوزن 79 
5 قله کمرتکسی روستای رودخانه رباط سنگ 926
6 قله بردو 958
7 علم کوه 975
8 آبگرم پیریاهو رشتخوارخ رضوی 163 
9 قله ترقست تربت حیدریه روستای صنوبر 20413
10 قله های نیاز و سبزآباد 1914
11 قله چوند رشتخوار 1965
12 مسیر دره تنورچه حصار به قوچ پلنگ کاشمر 2374
13 قله تیغ بلند رزگ از روستای رزگ بخش بایگ تربت حیدری 2096
14 قله غنچی و میش تربت حیدریه 2386
15 قله تک 2 کاشمر 2133
16 قله بزه روستای خیراباد خواف 2902