اطلاعات کاربر

خسرو خدری

پست الکترونیکی : khosro1344@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : بهبهان
استان : خوزستان
تاریخ عضویت در سایت : 1400/4/4
مدل دستگاه : XIAOMI REDMI NOTE 9

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 تنگ تهلیو ٫ سد گله خر «بهبهان» 5 
2 اوگلم ٫ چه ببولی ٫ نارین قلعه «بهبهان» 8 
3 تنگ تهلیو - چه موری 121
4 جاده چه صادقی - شاه زندون- اوگلم «بهبهان» 13 
5 خاییز - تنگ تکاب 11 
6 تنگ بیستم - تنگ نیده 121
7 جاده چه صادقی - جاده چه ببولی 9 
8 اولگنی - تنگ بیستم 8 
9 نگهبانی سد مارون - تنگ نیده - روشمهر 973
10 سه راه جخونه - سرکرته 1011