اطلاعات کاربر


جمال اله مرادی

پست الکترونیکی : www.sahand.cabin7522@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09128417522
شهر : خدابنده (قیدار)
استان : زنجان
تاریخ عضویت در سایت : 1397/7/17
مدل دستگاه : 64s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 صعود زمستانه قله یخچال همدان 206
2 صعود زمستانه کرگز همدان 143
3 صعود زمستانه قزل ارسلان 11 
4 زمستانه سرکچال 25 
5 صعود زمستانه سبلان 8 
6 یخچال شمالی سبلان 91
7 سبلان 10 
8 کلوم بستک 1905
9 اشترانکوه (سنبران) 22825
10 الوند همدان 1818
11 آزادکوه 1859
12 دماوند(جنوبی) 18319
13 خلنو 1908
14 خرسنگ 1906
15 بلقیس (زنجان) 22330
16 علم کوه (حصار چال ) 1206
17 سبلان (حسینیه ) 4712
18 کلون بستک 1989