اطلاعات کاربر


ایرج الموتیان

پست الکترونیکی : ialamutian@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 63
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : قزوین
استان : قزوین
تاریخ عضویت در سایت : 1392/4/10
مدل دستگاه : Map64s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله کلاه قاضی 5 
2 قله قدمگاه 191
3 قله اورین 22 
4 یال کبود 351
5 خط الراس گرین.بزکوه،چهل تن،شاه نشین،تا پازن چال 381
6 آسمانکوه.لوشان 112 
7 قله لیزسر یابزسر.مسیرتابستانه 1604
8 کینو 1615
9 قله شیرباد 10013
10 قله دومیل 31318
11 قله شاه جهان 9515
12 قله مهرچال 18111
13 خلنو،برج،تیغه ها،خلنوکوچک 19915
14 قله نایبند 25445
15 قله تفتان 21317
16 قله تشگر 25944
17 قله بیرمی 37340
18 قله پراو 34638
19 قله چشمه شاهی 31111
20 قله کان صیفی 32244
21 قله دومیر 35073
22 قله زلیخا وشاه نشین 32832
23 قله بلقیس 35771
24 قله جانستون 34727
25 شاه دژ از خط الراس 3148
26 هفت خوانها،خرسانها،علم کوه،سیاه سنگها،پسندکوه 42473
27 قله خرونرو 45063
28 قله هزار 42878
29 قله کله سنگ 37935
30 کلکچال ازگلابدره به جمشیدیه 54698
31 قله ریزان 42610
32 خط الراس سرکچالها به برج 44927
33 قله پرسون 52250
34 قله زرین کوه 41517
35 قلل کمال،جام وسهند 34220
36 علم کوه ازسیاه سنگها 39223
37 خط الراس قزل ارسلان به الوند 47437
38 قله پلنگ چال 48416
39 قله شاه البرز(شمالی به جنوبی) 647108
40 قله ارژنگ وقله زرچه کانی 57729
41 برفخانه(طزرجان) 57321
42 قله بیستون 62516
43 قله اودله یورد 73822
44 قله اشکدر 67033
45 قله خرسان جنوبی 96761
46 آزادکوه وقلل کمانکوه،سرماهو،یخچال 91687
47 قله کرچان 77739
48 قلل نرگسها.الموت 77227
49 قله لاله زار.کرمان 1220154
50 قله سردگاه 81535
51 قاسم آبادچابکسر به جیرکوه رامسر 95731
52 قله نهراب 79628
53 قله یخچال.همدان 982157
54 قلل بدروپریشان 79328
55 قله سوری 89937
56 ملاداغی 78029
57 شیرکوه 85644
58 کوه پراو.قله شیخ علیخان 1387150
59 خط الراس دارآبادبه توچال 95894
60 کوه دالاخانی.قله سهیل 85972
61 خط الراس سفید قطوربه شاه البرز 69114
62 خط الراس خرسانها به علم کوه 987117
63 دماوند.یال داغ به جنوبی 1146125
64 خط الراس سفیدقطور،شاه البرز،سات 75234
65 قله میشینه مرگ 103771
66 توچال ازدربند 89679
67 خط الراس زمستانی کلکچال به توچال 982130
68 توچال ازایگل 95222
69 توچال ازشهرستانک 74529
70 توچال ازامامزاده داود 87685
71 قله دو شاخ 74119
72 الله بند به سی چال ازگردنه زرگاه 86316
73 قله بندعیش 91589
74 قله آبک 97275
75 قله گرکزیاکرکش 67323
76 قله فیل زمین 79294
77 قله شاه کرم 129465
78 قله چین کلاغ 78448
79 قله برف انبار 922167
80 قله شجاع الدین 79916
81 کلون بستک به سرکچالها 86674
82 خط الراس کاسونک به پیرزن کلون 118622
83 قله خاتون بارگاه 89416
84 قلعه دختر 77135
85 قله ورجین 89452
86 قله روته 81936
87 قله رامند 84810
88 بریال کوه 78514
89 دومانچال 69115
90 قله ملار 6929
91 آبگرم یله گنبد 8518
92 قله یخچال.زیاران 76413
93 خلخال به اسالم 1411122
94 ماسوله به ماسال 2596588
95 سیاورودبه ماسوله 97752
96 قله چرمکش 72643
97 قله سرک 92082
98 نیزه کوه 106937
99 قله تریشوم 108067
100 قله کله قندی 855102
101 قله تجر 80049
102 قله ارژنگ 80452
103 قله خشچال.صعودزمستانی 84753
104 نازوکهار.روستای سنج 99166
105 آسمانکوه 86378
106 قله پورا 143195
107 خراسان کوه 101673
108 قله سوته 75318
109 قله جارو 79037
110 قله سندان 149520
111 قله کرکس.روستای کشه 1288120
112 زردکوه& قله شاه شهیدان 1288103