اطلاعات کاربر


ايمان محمد

پست الکترونیکی : imanbarcelona10@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 0
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09367894003
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1398/5/2
مدل دستگاه : Iphone6

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 خط الراس قله مرکزی و غربی دنا 461
2 خط الراس پاشوره 362
3 کول جنو 332
4 خط الراس دوبرار بزم چال تا سوز چال 39 
5 قله پرچنان 512
6 قله نرگس 726
7 قله وره وشت 468
8 قله خشچال 492
9 قله گلزرد 7920
10 قله دونا_اویر 6513
11 قله سوتک بزرگ 9628
12 سرخاب 676
13 خونکهار 542
14 قله قوچ 601
15 قله هزارلا 11114
16 قله خرونرو 12042
17 قله چهل قز 521
18 قله گل اندام 1029
19 خط الراس ویلیجیا_کلدر 793
20 قله بریانچال 844
21 قله هفت میل 533
22 قله تشگر 94 
23 قله کلخانی 12910
24 قله چهلتن 619
25 قله طلوع 28653
26 قله اسپیلت 10931
27 قله سرخنی 9516
28 قله لانه عقاب 42462
29 قله بریال 873
30 قله کلرز 703
31 شمشیر کوه 1132
32 قله امامزاده عباسعلی 25322
33 قله یخبند 1255
34 خط الراس اوریم به سنگر 1427
35 خط الراس برف انبار _غلیق 1303
36 خط الراس رندان به سرلت 15110
37 قله نواکوه 1055
38 قله پیغمبر کوه 1799
39 قله امامزاده قاسم 15810
40 قله ارفع کوه 16722
41 خط الراس لوارک 1715
42 قله نیزوا 10619
43 قله عرقچین 20184
44 قله سپید قطور 25310
45 خط الراس زرین کوه طالقان_قله سیاه لیز 1689
46 قله سوتک کوچک وقله خرسلک 21619
47 قله منار 1634
48 قله اشندر 20565
49 خط الراس کوبری -اردک مردک_گاوبره_یخچال 14333
50 قله یخچال کوبری از دره مرادبیک 24797
51 قله هزار بند 1167
52 خط الراس جانستون به خرسنگ 1773
53 علم کوه از هسار چال 1719
54 پراچان-لشگرک بزرگ_علم کوه 16821
55 خطرالراس ونتار_هفت خوان 16320
56 اسمانکوه دشت لار 1477
57 خط الراس الله بند 1664
58 قله دوبرار 25642
59 خط الراس کلون بستک تا سرکچال 1_سپس قله دال نشین 1613
60 دریوک_قله کهون 22922
61 قله قره داغ شرقی -غربی 23715
62 قله میشینه مرگ -لزور 22336
63 قله شاه کرم اصلی_غربی 19027
64 قله کل خوسون 16818